Kommuniké från Årsstämman 2017 i Videobur Sthlm Int AB (publ)

Stockholm 2017-05-18

Idag 2017-05-18 höll Videobur Sthlm Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.

  • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  Beslutet var enhälligt.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Edselius, Gunnar Knowles och Fredrik Preisler samtliga omval. Nyval av Christofer Lee. Thomas Edselius fortsätter som ordförande. Daniel Utterman avtackades för sin tid som styrelseledamot i bolaget.

  • Stämman beslutade om omval revisorsfirma av Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB med huvudrevisor Camilla Malmgren.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2017. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förut­sättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Beslutet var enhälligt.

  • Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.videoburst.com, eller under nyheter på AktieTorgets hemsida.

Styrelsen Videobur Sthlm Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)73 091 12 11

ir@videoburst.com

www.videoburst.com

Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Prenumerera

Dokument & länkar