Lyckad efterbehandling

Västkärr utanför Örebro är ett bra exempel på en torvtäkt som på ett lyckat sätt efterbehandlats till en sjö.

Historien är att 1987 fick dåvarande Örebro Energi, numera EON, tillstånd att bedriva torvtäkt på Västkärr som bestod av 195 hektar. Idag pågår torvtäktsverksamhet på mellersta delen. Den norra delen efterbehandlades 1999 till en sjö på 80 hektar. Den aödra delen har efterbehandlats till ett mer mosaikartat område med små öppna vatten och skogsmark.

​Den intressanta delen av Västkärr är den norra som utgör en grund sjö. Täktverksamheten avslutades 1997. Arbetet med att omvandla området till en grund sjö gjordes 1998 och samma år var sjöns botten färdigställd. Vegetationen började omedelbart få fäste och spreds på bara ett par år över en stor del av den gamla täktytan. 1999 började regnvatten fylla sjön. Ett stort antal fåglar hittade genast dit och redan samma år hade ornitologerna observerat 49 våtmarksbundna fågelarter i och vid den nya sjön. I mitten av sommaren år 2000 registrerades mer än 150 fågelarter i och invid sjön. Dock var nte alla dessa fågelarter inte specifika våtmarksarter.

​Mångfalden av fåglar är ett bra exempel på att torvbruk kan leda till biologisk mångfald. Karaktärsarter i området idag är skrattmås, andfåglar, mindre strandpipare, enkelbeckasin och grönbena. Sångsvan häckar i området. Rovfåglar av olika slag förekommer, varav bland annat bivråk och pilgrimsfalk. Även flera sällsynta och ovanliga fåglar har setts vid sjön som svarthalsad dopping, svart stork, svarthakad buskskvätta, ängshök och mindre gulbena. Det finns idag nära 20 häckningsholmar i sjön.​

Västkärr är även intressant ur ett ekonomiskt perspektiv, nämligen hur en makägare kan få ekonomi under torvtäktens olika faser. Innan täkten kom tillstånd odlades potatis på åkern, som till del utgjorde täktområdet. När torvtäkten startade gav torvbruket en fortlöpande inkomst till markägaren. Vid efterbehandlingen blev vattnet förutom en fågelsjö med ett stort antal arter även ett utmärkt andjaktsområde. Så bra att det till och med gick att sälja andjakt till intresserade jägare. Med tiden har nu sjön fått en ny betydelse då den erbjuder ett formidabelt gäddfiske. Idag fiskas gädda som säljs på export till Frankrike.

​Efterbehandling efter torvtäkt kan med andra ord ge många positiva effekter, både miljömässigt och ekonomiskt, för såväl markägare och fåglar som allmänhet.

Claes Rülcker, vd Svensk Torv
Mobil:070-240 33 15
E –post: claes.rulcker@svensktorv.se
Hemsida: www.svensktorv.se

Om oss

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk). ​Syftet är att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräda torvbranschen i kontakter med regering och riksdag och olika myndigheter och organisationer. Kontakterna gäller frågor som lagstiftning, skatter och avgifter, olika EU-direktiv m.m. med koppling till torv. Svensk Torv bedriver också ett aktivt internationellt samarbete inom EU och International Peat Society, IPS. ​En annan av Svensk Torvs uppgifter är att sammanställa uppgifter rörande produktion av torv. Sveriges yta består till en fjärdedel av torv och rätt förvaltad kan denna inhemska råvara bli en ännu större tillgång. Torv skapar också sysselsättning bland annat i glesbygdskommuner och ger inkomster till både jordbrukare och entreprenörer. Svensk Torv har funnits sedan 1999 har kontor på Holländargatan 17 i Stockholm, i samma lokaler som Svebio.

Citat

​Efterbehandling efter torvtäkt kan ge många positiva effekter, både miljömässigt och ekonomiskt, för såväl markägare och fåglar som allmänhet.
Claes Rülcker, vd Svensk Torv