Mer torvbruk minskar läckage av växthusgaser och gynnar klimatet

Klimatet blir framöver den viktigaste frågan för Branschföreningen Svensk Torv. Det beslutades när medlemsföretagen inom torvbranschen samlades på sitt årliga höstmöte den 6 november i Göteborg.


Närmare 30 representanter för medlemsföretagen deltog och enades om att den viktigaste uppgiften är hur torvbruket ska hantera läckaget av växthusgaser från de av människor sedan länge dikade och påverkade torvmarkerna. De växthusgaser som det handlar om är koldioxid, metangas och lustgas.

Svensk Torv konstaterade vid sitt möte att torvbruket har en viktig roll att fylla för att ta bort klimatgasläckande torv på dikade myrar. Bakgrunden är att jordbruk och skogsbruk sedan 1800–talet fram till 1960 – talet har dikat närmare 2 miljoner ha torvmark. På drygt en miljon ha av dessa marker växer det idag skog på och de är som de står klimatneutrala. Men drygt 700 000 ha utgör misslyckade dikningar och ytterligare drygt 200 000 ha består av jordbruksmark.

Enligt forskning som nyligen presenterades vid Göteborgs universitet läcker dessa dikade torvmarker motsvarande 20 procent av Sveriges industris energiutsläpp av växthusgaser/ eller motsvarande 50 procent av vad Sveriges transportsektor släpper ut.

Torv produceras och används i Sverige både som jordförbättring, strö för djur samt som energi. Energitorv som sameldas med t ex biobränslen i kraftvärmeverk höjer effekten. Detta gör att mindre bränsle behöver tillföras, pannorna hålls renare och behov av att tillföra fossila bränslen som kol och olja vid kall väderlek minskar.

- Försök har visat att genom använda torv som inblandningsbränsle med tio procent tillsammans med biobränsle från våra skogar ökar effekten med 5-15 procent samtidigt som ett växthusgasläckage tas bort, säger Claes Rülcker, vd Svensk Torv.

Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag beslutade därför att engagera sig ännu mer i klimatfrågan och det kommer bli den viktigaste frågan för branschen inom de närmaste åren.

Claes Rülcker, vd Svensk Torv
Mobil:070-240 33 15
E –post: claes.rulcker@svensktorv.se
Hemsida: www.svensktorv.se

Branschföreningen Svensk Torv informerar om och arbetar för torv och den roll den fyller i ett hållbart torvbruk och energisystem. Sveriges yta består till en fjärdedel av torv och rätt förvaltad kan denna inhemska råvara bli en ännu större tillgång både klimat- och energimässigt samt för sysselsättning och inom trädgårds- och djurnäringen.

Om oss

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk). ​Syftet är att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräda torvbranschen i kontakter med regering och riksdag och olika myndigheter och organisationer. Kontakterna gäller frågor som lagstiftning, skatter och avgifter, olika EU-direktiv m.m. med koppling till torv. Svensk Torv bedriver också ett aktivt internationellt samarbete inom EU och International Peat Society, IPS. ​En annan av Svensk Torvs uppgifter är att sammanställa uppgifter rörande produktion av torv. Sveriges yta består till en fjärdedel av torv och rätt förvaltad kan denna inhemska råvara bli en ännu större tillgång. Torv skapar också sysselsättning bland annat i glesbygdskommuner och ger inkomster till både jordbrukare och entreprenörer. Svensk Torv har funnits sedan 1999 har kontor på Holländargatan 17 i Stockholm, i samma lokaler som Svebio.

Snabbfakta

Visste du attt... torven är en huvudingrediens i förpackad jord tack vare sina unika egenskaper. Den är ren, i stort sett ogräsfri, lätt och därför transporteffektiv.
Twittra det här
Visste du att ... en fjärdedel av Sveriges yta består av torv och efterfrågan är stor på torv inom trädgårdsnäringen i hela Europa. Ändå brukar Sverige endast en promille av torven som finns.
Twittra det här
Visste du att ... torv får endast skördas på de myrar som redan dikats ( använts) av tidigare generationer. Dessa dikade myrar läcker växthusgaser som stoppas då torven skördats och ersatts av skog eller fågelsjöar.
Twittra det här

Citat

Genom att använda torven som bränsle tas en utsläppskälla i klimatet bort
Claes Rülcker, vd Branschföreningen Svensk Torv