Bokslutskommuniké 2017

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 527 Mkr för 2017, vilket är en ökning med 17 % jämfört med 2016. Rörelseresultatet blev 43,5 Mkr, vilket är en ökning med 28 %.  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om höjd utdelning till 0,045 kr per aktie.

Fjärde kvartalet 2017 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 139,6 (122,4) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,2 (8,0) Mkr

 • Resultat före skatt uppgick till 11,3 (8,0) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 (5,6) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,012 (0,008) kr

Helåret 2017 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 526,9 (451,2) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43,5 (34,1) Mkr

 • Resultat före skatt uppgick till 43,8 (34,1) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 33,4 (25,9) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,048 (0,037) kr

 • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital uppgick till 65,2 (54,2) Mkr, en ökning med 20 %.

 • Styrelsen föreslår höjd utdelning för 2017 till 0,045 (0,030) kr per aktie.

Viktiga händelser 2017

 • Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark. Under 2017 har antalet bredbandskunder ökat med netto 29 000 (32 500) st.

 • Försäljningsavdelningen har tillförts nya verktyg med BOSS.

 • Det samlade ordervärdet på avtal som tecknats med företag under 2017 har ökat med 20 % jämfört med motsvarande siffra för 2016.

 • Bredband2 tecknade under hösten 2017 den enskilt största företagsaffären i bolagets historia, med gymföretaget Actic.

 • Bredband2 är den första och enda leverantören i Sverige som levererar en snitthastighet över 100 Mbit/s i fibernät (medelvärde av hastighetskontroller via bredbandskollen).

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 225 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-02-07 kl 10:30. 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar