Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Koncernens verksamhet i sammandrag


* **
Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma

Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8 Mkr (18,2 Mkr)
Resultat före av- och 1,1 Mkr (4,0 Mkr) 1,1 Mkr (3,3 Mkr)
nedskrivningar:
Rörelseresultat: 0,3 Mkr (2,2 Mkr) 0,3 Mkr (2,5 Mkr)
Resultat efter skatt: -47,4 Mkr (5,1 Mkr) 0,3 Mkr (5,5 Mkr)
Resultat per aktie: -0,13 kr (0,02 kr) 0,00 kr (0,02 kr)


Nyckeltal för andra kvartalet:
* **
Omsättning: 24,0 Mkr (21,1 Mkr) 24,0 Mkr (11,4 Mkr)
Resultat före av- och -2,0 Mkr (1,0 Mkr) -2,0 Mkr (0,7 Mkr)
nedskrivningar:
Rörelseresultat: -2,5 Mkr (0,0 Mkr) -2,5 Mkr (0,3 Mkr)
Resultat efter skatt: -48,6 Mkr (3,1 Mkr) -2,5 Mkr (3,4 Mkr)
Resultat per aktie: -0,14 kr (0,01 kr) -0,01 kr (0,01 kr)


Proforma: beskriver jämförelsen av den faktiska operatörsverksamheten mellan föregående års period med nuvarande där icke verksamhetsrelaterade poster tagits bort. Se nedan:

*Perioden och kvartalet exklusive påverkan från finansnetto hänförligt till innehav av noterade aktier **Föregående års period och kvartal exklusive påverkan från dåvarande dotterbolaget D & W Teknik AB


Väsentliga händelser under perioden:

• Kundtillväxten är starkare än förväntat och omsättningsprognosen höjs därför till över 100 Mkr för helåret.

• Renodlingen och förändringen av verksamheten är genomförd och allt fokus ska läggas på att bli en av Sveriges konkurrenskraftigaste bredbandsoperatörer. Marknaden är framförallt öppna stadsnät och kunder i egenkontrollerade exklusiva fibernät. Definition av bredband är att anslutningen minst skall vara 2 Mbit/s.

• Idag är SkyCom den 5:e största bredbandsoperatören till privatkunder i Sverige med sina varumärken SkyCom, Bredband² och ABC Bredband. De största operatörerna är Telia, Telenor (Bredbandsbolaget, Glocalnet), ComHem och Tele2. Målsättningen är att under 2008 passera Tele2 och bli den 4:e största bredbandsoperatören till privatkunder i Sverige.

• SkyCom är idag Sveriges största bredbandsoperatör i öppna stadsnät både till antalet kunder och tillgängliga nät. Denna position skall bibehållas och förstärkas då vi ser att utvecklingen av denna marknad ständigt ökar och nu även lockar till sig de större operatörerna som Telia och Tele2.

• I slutet av mars har SkyCom med bolagets egna likvida medel förvärvat bredbandsoperatören Spray Telecoms kunder från ägarbolaget Glocalnet.

• Antalet kunder i egenkontrollerade exklusiva fibernät ökar stadigt med målsättningen att öka den nationella spridningen med Triple Play erbjudanden (Internet, TV, Telefoni). Säljpersonal skall rekryteras till Stockholm, Göteborg och Malmö för att stärka den organiska tillväxten.

• En ökad satsning på företagsmarknaden har gett positiv utdelning och säljpersonal har rekryterats i syfte att förstärka detta segment ytterligare.

• Prognosen för 2007 är att organiskt uppnå 85 000 kunder av tjänsterna bredband, IP-telefoni, IPTV samt tilläggstjänster i form av säkerhetspaket mm. Målsättningen för 2008 är att ha 150 000 kunder, vilket ska uppnås genom organisk tillväxt samt via förvärv.

• Antalet unika bredbandskunder är idag c:a 50 000 och antalet betalande kunder av IP-telefoni samt tilläggstjänster c:a 25 000 kunder.

• Marginalerna kommer att öka i takt med att kunderna i allt högre grad väljer att konvertera till Triple Play (Internet, TV, Telefoni) och köper övriga tilläggstjänster som trygghetspaket, spamfilter, VoD-tjänster mm.

• SkyCom har under perioden genererat ett positivt resultat för hela koncernen före finansnetto. Finansnettot har försämrats med -28,6 Mkr från föregående period med avstämningsdag per den 30/6-2007 och med ytterligare -17,5 Mkr då hänsyn tas till den negativa kursutvecklingen i de noterade aktieinnehaven i Labs2 och FastTV med avstämningsdag per den 30/8-2007. Sammantaget har finansnettot därför försämrats med totalt -46,1 Mkr, vilket återspeglar dagsaktuella kursnivåer.Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar