Avstämningsdag för utdelning av aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare fastställd.

Vid den extra bolagsstämma som Brighter AB höll den 16 december fattades beslut om utdelning till aktieägarna i Brighter bestående av en del av Brighters aktier i bolaget Camanio Care AB, nämligen 1 733 672 aktier.

Sista dagen för handel med aktier i Brighter inklusive rätt att erhålla aktier i Camanio Care har nu fastställts till den 10 januari och första dagen för handel med aktier i Brighter exklusive rätt att erhålla aktier i Camanio Care är den 11 januari. Utdelningen beräknas ske senast den 16 januari 2017.

Utdelningen innebär att aktieägare i Brighter AB vid avstämningsdagen den 10 januari erhåller 1 aktie i Camanio Care AB per 30 aktier i Brighter AB. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Brighter på avstämningsdagen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Camanio Care.

Då Camanio Care ej är börsnoterat bedöms skattesatsen på utdelningen vara 25 %, vilket motsvarar ca 2,25 öre per aktie i Brighter. Per 100 stycken aktier i Brighter beräknas således skatten på utdelningen bli 2,25 kr.

Det åligger dock mottagaren av utdelningen att konsultera nödvändig expertis för att säkerställa att detta gäller för denne. Eftersom utdelningen består av aktier så åligger det även mottagaren att reglera eventuella skatter på utdelningen av dessa. Utdelningen tillhör inkomståret 2017.

I det fall en aktieägares innehav i Brighter inte är jämnt delbart med trettio (30) erhålls andelar av en aktie i Camanio Care. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas och likviden från försäljningen kommer att utbetalas till berörda aktieägare via Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO    
Telefon: +46 733 40 30 45    
E-post:   henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD    
Telefon: +46 709 73 46 00    
E-post:   truls.sjostedt@brighter.se

Om Camanio Care AB.
Camanio Care är ett robotikföretag inom välfärdsteknologi som fokuserar på att hjälpa människor att öka sin livskvalitet. Inom fokusområdena aktivering och måltidsituationen erbjuder bolaget flertalet smarta och användarvänliga produkter och tjänster, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Holland, England, Spanien, Frankrike, USA och Australien.

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 januari 2017 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar