Beslut från extra bolagsstämma i Brighter AB.

Brighter AB (publ), org. nr. 556736-8591, har hållit extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2016, för att besluta om utdelning av delar av Brighters aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare.

BESLUT PÅ STÄMMAN

Beslut om utdelning av aktier i Camanio Care AB (fd. Brighter Two AB) 

Styrelsen fattade beslut om utdelning till aktieägarna i Brighter bestående av en del av Brighters aktier i bolaget Camanio Care AB, nämligen 1 733 672 aktier.

Beslutet innebär att aktieägare i Brighter för varje trettio (30) aktier i Brighter erhåller en (1) aktie i Camanio Care. Den andel av Brighters aktier i Camanio Care som kommer delas ut hade per den 15 december 2016 ett bokfört värde i Brighters balansräkning om 4 596 277,08 kronor (motsvarande värde för Brighter Two AB innan sammanslagningen i Brighters fastställda årsredovisning för 2015 var 4 576 946,88 kronor) vilket motsvarar en utdelning om 0,08837266028 kronor per aktie i Brighter. För det fall en aktieägares innehav i Brighter inte är jämnt delbart med trettio (30) erhålls andelar av en aktie i Camanio Care. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas och likviden från försäljningen kommer att utbetalas till berörda aktieägare via Euroclear Sweden AB.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag i samordning med Euroclear, dock att utbetalning ska ske senast en månad från stämmodatumet d.v.s. senast den 16 januari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO   
Telefon: +46 733 40 30 45   
E-post:  henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD   
Telefon: +46 709 73 46 00   
E-post:  truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB. 
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com ,   www.remium.com .

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 14:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar