Bokslutskommuniké 2012

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 545 416 (–758 523) SEK
 • Soliditeten per den 31 december 2012 uppgick till 46,2 %

  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012

 • Bolaget genomförde under december en företrädesemission om 2 mkr som övertecknades
 • Ett finansieringspaket med lån om 4mkr säkrades för aktivering under 2013, vilket
  säkrar kassaflödet utöver emissionen
 • Bolagets huvudpatent beviljas för Kina
 • Nya avtal har slutits, främst inom mekanik och produktion
 • Partner för mekanisk verifiering är utvald
 • Bolaget fick 250 000 kr i bidrag av Svensk Industridesignförening

      
Tidpunkter för ekonomisk information
Delårsrapport januari – mars 2013: 2013-05-08
Halvårsrapport 2013: 2013-08-15
Delårsrapport januari – september 2013: 2013-11-14
Bokslutskommuniké för 2013: 2014-02-20

 
VD har ordet

Årets som gått har varit mycket uppmuntrande även om det stundtals varit frustrerande. Vi
startade året med en för liten budget och visste att mycket arbete skulle behövas för att få
fram en bra lösning på detta.

Under sommaren fick vi besked av Svensk Industridesign (SVID) att vi fått en designcheck
om 250 000kr för att förbättra produktens design. Vi har nu valt ut den design som vi
kommer att använda. Det har varit en fantastisk erfarenhet att ha en ordentlig designbudget
att jobba med. SVID har även lyft fram Brighter som ett exempel på hur industridesign kan
bidra till bättre produkter.

Strax efter beskedet om designchecken fick vi reda på att vårt huvudpatent blivit beviljat i
Kina. Så nu är det beviljat i både Europa och Kina, ansökningarna är även under behandling i
Japan, Indien, Brasilien och USA. Personligen tror jag att Indien och Brasilien är de länder
där vi blir beviljade patent först. Det är inget fel på intresset från exempelvis Kina, men att
gå i mål med valet av partners för dessa marknader är något som kan ta lite tid.

Under året har vi fört diskusioner med ett antal finansiella institutioner om olika
finansieringslösningar. Resultatet blev att vi kunde erbjuda alla våra aktieägare en möjlighet
att vara med i ett större sammanhang, där lånekapital från ALMI och privata långivare,
kombinerades med en företrädesemission. Vi är mycket glada över det starka intresset för
emissionen och totalt säkrade bolaget 6 mkr, fördelat på 4 mkr i lån och 2 mkr i eget kapital.

En kommentar till kassaflödesanalysen och balansräkningen är att våra 4 mkr i beviljade lån
inte syns i dessa eftersom att pengarna tas ut successivt så att vi inte betalar ränta förrän
det är nödvändigt.

Du som läser detta är med stor sannolikhet en av våra aktieägare och jag vill personligen
sända ett tack till er alla och be att ni alla fortsätter att skicka oss ris, ros, tips och tankar.

Truls Sjöstedt
VD Brighter AB (publ)

 

Om Brighter AB (publ)

Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes.

Brighter One™ - den patenterade allt-i-ett produkten som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag för att överleva och må bra.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera