Brighters bokslutskommuniké 2016.

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.brighter.se. Den finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

 • Rörelseintäkter uppgick till 23 076 tkr (15 722tkr).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 731 tkr (-11 468 tkr).

 • Resultat per aktie före utspädning: -0,32 kr (-0,24 kr).

 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,32 kr (-0,24 kr).

Väsentliga händelser under perioden.

 • 2016-11-30 – Brighter sluter avtal för lansering av diabeteslösningen Actiste i Indonesien.

 • 2016-11-16 – Camanio Care AB säkrar kapitaltillskott om 9,4 MSEK inför notering genom riktad emission av units.

 • 2016-10-25 – Brighter fusionerar jDome-verksamheten med Bestic och planerar notering som fristående bolag.

 • 2016-10-12 – Patent- och registreringsverket utökar Brighters patentskydd.

 • 2016-10-12 – Skiljedom avgjord – Brighter får rätt mot före detta utvecklingspartner.

 • 2016-10-11 – Brighter genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK.

 • 2016-10-04 – Brighter får genombrottsorder avseende jDome BikeAround i Danmark.

Väsentliga händelser efter perioden.

 • 2017-02-20 – Brighter sluter avtal med Sonat för global logistiklösning.

 • 2017-01-05 – Avstämningsdag för utdelning av aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare fastställd.

VD har ordet.

Fjolårets fjärde och sista kvartal präglades minst sagt av ett flertal glädjande och omdanande besked. Bolaget stärkte sin patentportfölj och skrev ett viktigt avtal med mobiloperatören Indosat Ooredoo. Dessutom bildade vi ett nytt spännande bolag, Camanio Care, bestående av jDome och det förvärvade bolaget Bestic AB, som inom kort kommer att noteras på AktieTorget.

Sammantaget är vi väldigt nöjda med hur 2016 utvecklade sig, men blickar nu framåt och har väldigt höga förväntningar på 2017 och de kommande åren. Det är roligt att se också att vi verkar ha ögonen på oss! Inte minst märktes det på de event som vi medverkade i under hösten, däribland Stockholm Tech Fest och Health 2.0, där vi fick mycket uppmärksamhet. Det finns ett stort intresse för att hitta nya och innovativa sätt att effektivisera vården och hjälpa patienter till ett bättre liv, där Actiste ses som ett bra exempel.

Vi bedömer att Brighter har goda chanser att växa snabbt när Actiste väl är CE-märkt och har lanserats. Till grund för framgångarna ligger de samarbeten som vi har knutit löpande under tiden, bland annat med Ericsson, Telia, Indosat Ooredoo och Sanmina. Nu senast har vi även skrivit ett avtal med Sonat, som ska hjälpa oss att etablera en skalbar och effektiv logistikplattform.

Den industrialiseringsfas som bolaget nu befinner sig i har inneburit ett stort fokus på förberedelser inför lanseringen. Vi har exempelvis tagit fram verktyg för själva produktionen av Actiste och arbetar kontinuerligt med olika lanseringsfrågor, både relaterat till Sverige och Sydostasien, tillsammans med våra partner.

Den initiala lanseringen räknar vi som sagt med att kunna genomföra i Sverige någon gång under andra halvåret 2017. Därefter kommer vi kontinuerligt skala upp i takt med att vi lanserar lösningen i fler länder och genomgår lokala registreringsprocesser. Generellt är vi mycket nöjda med hur utvecklingen har gått hittills inom alla områden och vi ser idag inga hinder i tidsplanen, som håller så länge inget annat kommuniceras.

Som nämnt så förvärvade vi i oktober bolaget Bestic AB, som utvecklar och säljer en rad innovativa produkter och tjänster inom välfärdsteknologi med fokus på livskvalitet, och slog samman det med jDome. Synergierna är uppenbara, de olika produkterna och tjänsterna i Camanio Care riktar sig mot samma målgrupp och med ökade resurser kan vi nå ut bättre både här hemma men också internationellt. Camanio Care kommer också att satsa stort på att utveckla nya produkter. I början av nya året så delade vi ut en del av vårt innehav till våra befintliga aktieägare men vi kommer även fortsättningsvis att vara en storägare, om än inte majoritetsägare. Vi tror att Camanio Care har de bästa förutsättningar för att lyckas bli ett framstående bolag inom välfärdsteknik, vilket kommer gagna såväl oss som våra aktieägare.

Jag vill bara avsluta med att säga att det känns oerhört bra att se alla framstegen med Actiste. Ju längre fram i industrialiseringsfasen vi kommer desto närmare kommer vi lanseringen som kan underlätta miljontals diabetikers vardag, och effektivisera hela vårdkedjan. Behovet är stort av en bättre och mer modern vård och det känner vi inte minst av vid de externa aktiviteter vi deltagit i. 

Det känns kul att gå in i det nya året med så mycket framför oss, dels rent bolagsmässigt men också på samhällsnivå.

Truls Sjöstedt,
grundare och VD Brighter AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO       
Telefon: +46 733 40 30 45       
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD       
Telefon: +46 709 73 46 00       
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB. 
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar