Delårsrapport januari-mars 2018: Arbetet mot Actiste-leverans fortsätter.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets hemsida www.brighter.se. Den finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Arbetet mot Actiste-leverans fortsätter.

Sammanfattning av första kvartalet, januari – mars 2018.

 • Balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick till 6 813 tkr (4 718)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 7 163 tkr (5 562)
 • Periodens vinst uppgick till -11 012 tkr (-4 836).
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till -0,17 kr (-0,07).
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till -0,17 kr (-0,07).

Finansiell översikt

kSEK Jan-mar 2018 Jan-mar 2017 Jan-dec 2017 Jan-dec 2016 Jan-dec 2015
Rörelseresultat -10 029 -3 634 -19 946 -18 501 -12 121
Finansnetto -1 -2 -2 897 -238 -74
Resultat före skatt -11 012 -4 836 -27 292 -14 683 -12 195
Summa tillgångar 111 270 63 605 111 354 68 734 41 620
Eget kapital per aktie (kr) 1,31 0,97 1,35 1,01 0,77
Soliditet (%) 77 % 77 % 78 % 76 % 70 %

Definitioner finns i not 24 i Brighters årsredovisning för 2017.

Väsentliga händelser under perioden.

 • I november godkände PRV patentansökan 155057114864054.3 avseende metod och anordning för att logga injektioner av läkemedel som görs av en medicinteknisk anordning med injektionsenhet.
 • Brighter deltog i den svenska delegationen på cirka 160 företag som hade en egen paviljong vid Mobile World Congress (MWC) i Barcelona. 
 • Brighter stärkte ledningsgruppen och anställde Petra Kaur Ljungman som marknads- och kommunikationschef.
 • Brighter informerar om förseningar i CE märkningen som en följd av finjustering av verktyg.
 • Brighter och FRISQ har inlett ett samarbete för att stärka den digitala infrastrukturen i vården.
 • Brighters lösning Actiste® har nominerats till Design-S Swedish Design Awards 2018 i kategorin Industri- och Produktdesign B2B.
 • Brighter begärde utbetalning av en femte tranche från L1 Capital om totalt 10 Mkr och emitterade ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
 • Antalet aktier i Brighter AB har ökat. Det sammanlagda antalet aktier och röster har ökat från 64 964 545 till 65 826 337.
 • Första inlösenperiod för TO4 var 22 februari – 8 mars. 111 770 optioner löstes in, och bidraget till Brighter blev 672 tkr.

Väsentliga händelser efter periodens slut.

 • Brighters diabeteslösning Actiste vinner Red Dot Award för god design och kvalitet.
 • Barbro Fridén, som även sitter i styrelserna för Vitrolife och Getinge, föreslås som ny styrelseordförande för Brighter.
 • Brighter nomineras till ”Rising Star” av Swecare.
 • Catarina Ihre föreslås som ny styrelseledamot i Brighter. Hon har omfattande erfarenhet inom investerarrelationer från bland annat SSAB och Electrolux.
 • Första inlösenperiod för TO3 var 10 april – 25 april.  221 111 optioner löstes in, och bidraget till Brighter blev 884 tkr.
 • Antalet aktier i Brighter AB har ökat. Det sammanlagda antalet aktier och röster har ökat från 65 826 337 till 66 978 124.

VD har ordet.

Medan vi ivrigt väntar på det förväntade CE-godkännandet av Actiste, skedde flera händelser under första kvartalet som hjälper oss att förbereda oss för leveransen av lösningen senare i år. 

I januari godkände European Patent Office Brighters ansökan relaterad till en metod för att logga injektioner av läkemedel som görs av en medicinteknisk anordning. Detta patent – som tidigare bara beviljats Brighter i Sverige – är nu vårt i hela Europa. Detta är strålande nyheter, som ytterligare stärker vår portfölj inom immateriella tillgångar och den strategi vi bygger för denna. 

I februari var vi och resten av den globala teknikbranschen i Barcelona på Mobile World Congress (MWC18). Brighter ingick som en del av den svenska delegationen, och Actiste var en av huvudattraktionerna i vår nyckelpartner Ericssons monter.  

I början av mars utsåg vi Petra Kaur till Brighters marknadsförings- och kommunikationschef. För att formellt påta sig den här heltidsrollen – som hon tidigare hade i egenskap av konsult – har Petra lämnat Brighters styrelse, där hon varit ledamot sedan 2014. Med erfarenhet av marknadsföring både på byråsidan och kundsidan från läkemedels- och hälsovårdsbranschen har Petra rätt bakgrund för att leda Brighters arbete med marknadslansering när vi går till denna nästa fas.  

I mars meddelade vi även att vi inlett ett strategiskt samarbete med det svenska företaget FRISQ, som utvecklar digitala verktyg för personanpassade vårdplaner. Vår gemensamma ambition är att vidareutveckla de villkor och den infrastruktur som behövs för ett bättre flöde av vårdinformation och fjärrövervakning. Företagen kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, och ve ser flera olika positiva synergier i partnerskapet. 

Vi avslutade kvartalet på ett mycket positivt sätt, när Actiste nominerades till Sveriges mest prestigefyllda designpris: Design-S Swedish Design Awards 2018 i kategorin Industri- och Produktdesign B2B. Det är uppmuntrande att Actistes funktionella och ergonomiska design får erkännande i ett så prestigefyllt forum. 

Tack för ert fortsatta stöd! 

Med vänlig hälsning, 
Truls Sjöstedt, VD och grundare, Brighter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO         
Telefon: +46 708 37 21 23       
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Truls Sjöstedt, CEO         
Telefon: +46 709 73 46 00         
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Actiste.
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 08:45 CEST.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar