Delårsredogörelse januari – mars 2017.

Delårsredogörelsen i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets hemsida www.brighter.se. Den finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2017.

• Rörelseintäkter uppgick till 7 007 tkr (5 398 tkr).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 981 tkr (-2 948 tkr).
• Resultat per aktie före utspädning: -0,57 kr (-0,07 kr).
• Resultat per aktie efter utspädning: -0,57 kr (-0,07 kr).

Väsentliga händelser under perioden.

• 2017-03-28 – Skatteverket höjer värderingen på Brighters Camanio Care-aktier med 60 procent.
• 2017-03-17 – Camanio Care noteras på AktieTorget.
• 2017-02-20 – Brighter sluter avtal med Sonat för global logistiklösning.
• 2017-01-05 – Avstämningsdag för utdelning av aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare fastställd.

Väsentliga händelser efter perioden.

• 2017-05-16 – Brighter väljer AIS & Ericsson för lansering av diabeteslösningen Actiste i Thailand.
• 2017-05-15 – Brighter tecknar fullt i Camanio Cares nyemission inför Kinaexpansion.
• 2017-05-08 – Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner.
• 2017-05-05 – Ökning av antalet aktier i Brighter AB.
• 2017-04-26 – Brighter säkrar finansiering om upp till 100 MSEK för lansering av Actiste och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
• 2017-04-25 – Brighter lanserar actiste.com och demonstrerar för första gången sin unika diabetestjänst Actiste på Demo@Vitalis.
• 2017-04-04 – Brighter ingår partnerskap med Indonesia Mampu för att bekämpa diabetes i Indonesien.

VD har ordet.

Året har inletts bra och särskilt nöjda är vi med utvecklingen av Actiste som stadigt avancerar framåt. Vi arbetar vidare och för varje dag som går kommer vi allt närmare kommersialiseringsfasen, och därmed en färdig och CE-märkt Actiste, vilken sannolikt kommer kunna börja lanseras på marknaden under andra halvåret i år. Initialt i Sverige, tillsammans med Telia, men kort därefter är vår ambition att lansera tjänsten även i Indonesien och Thailand, där avtal för lansering med två av regionens främsta mobiloperatörer redan säkrats.

I februari ingick vi ett avtal med Sonat som för vår räkning nu aktivt driver utvecklingen av en ny logistikplattform som kommer göra det möjligt för oss att snabbt växa och expandera till nya marknader. Vidare kommer Sonat att fungera som outsourcad logistikfunktion med ansvar för bland annat prognoser, lagerstyrning, tillgänglighet, orderplanering, transportadministration, leveransbevakning och löpande problemlösning.

Sonat har genom sina samarbeten med exempelvis Apoteket, Svenska Retursystem och Varner Ibrahimovic visat att de klarar av att leverera logistiklösningar i världsklass. Samarbetet med Sonat var en av de sista pusselbitarna på plats inför lanseringen och vi är väldigt glada över att ha säkrat en erkänt stark logistikpartner inför den globala expansion Brighter nu står inför.

Som ni vet så fokuserade vi tidigt på att inleda stabila samarbeten med några av världens främsta aktörer inom alltifrån telekom och nätverk till logistik, design och produktion, och med den grund som vi byggt under de senaste två åren kommer Brighters ledning framöver kunna lägga större delen av sitt fokus på att lansera produkten och accelerera tillväxten.

Att vi börjar närma oss lanseringen är tydligt. I slutet av april, på Vitalis-mässan i Göteborg, demonstrerade vi Actiste för första gången. Det var också startskottet för Actiste Pioneers som är Brighters forum för kunskapsutbyte inom diabetesområdet, där vi bidrar med nya rön kring digitalisering, arbetsmetoder, motivation och beteendeförändring. Actiste Pioneers riktar sig till sjuksköterskor, läkare och insulinbehandlad diabetiker och som medlem i Actiste Pioneers kan man få möjlighet att bli först med att prova Actiste.

För bara några veckor sedan, i slutet av april, kunde vi också meddela att vi säkrat finansiering om upp till 100 miljoner kronor genom utgivning av konvertibler och upp till 115 miljoner kronor ytteligare via tillhörande teckningsoptioner. I den första tranchen, av maximalt åtta som löper över 36 månader, tillfördes Brighter 30 MSEK. Vi är mycket nöjda över att få in stor internationell och institutionell investerare i form av L1 Capital och kapitaltillskottet säkrar också vår möjlighet att lansera Actiste och producera tillräckligt många enheter för att möta den initiala efterfrågan.

Det är med stor tillförsikt som vi ser fram emot resten av året och vi estimerar fortfarande att bolaget kan påbörja kommersialiseringen av diabetestjänsten Actiste under andra halvåret 2017.

Truls Sjöstedt, grundare och VD Brighter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO              
Telefon: +46 733 40 30 45              
E-post:  henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD              
Telefon: +46 709 73 46 00              
E-post:   truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på  NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar