Delårsredogörelse januari - september 2015.

|       Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2015.

 • Rörelseintäkter uppgick till 1 583 tkr (1 233 tkr).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 435 tkr (-5 802 tkr).
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,24 kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,24kr.

|       Tidpunkter för ekonomisk information.

Bokslutskommuniké 2015: 2016-02-19.

Årsredovisning 2015: 2016-03-24.

Delårsredogörelse jan-mar 2016: 2016-05-20.

Halvårsrapport jan-jun 2016: 2016-08-26.

Delårsredogörelse jan-sep 2016: 2016-11-25.

|       Väsentliga händelser under perioden.

 • 2015-01-15 – Remium Corporate Finance tillträder som Certified Adviser.
 • 2015-01-26 – Brighter knyter till sig Docent Michael Alvarsson som rådgivare.
 • 2015-02-06 - Beslut om att avbryta lansering av Brighter One. Styrelsen ålägger ledningen att utreda möjligheten att yrka skadestånd mot teknikpartnern.
 • 2015-02-10 – Brighter framställer krav om skadestånd mot tidigare teknikpartner.
 • 2015-02-20 – Brighter väljer Veryday AB som industridesignpartner.
 • 2015-03-16 – Brighter väljer Helbling som design & development partner.
 • Styrelsen har vidtagit åtgärder i syfte att säkerställa finansiering av bolaget.
 • 2015-03-26 – Brighter publicerar pressmeddelande om att man samarbetar med Microsoft inom e- och m-hälsa.
 • 2015-03-30 – Brighter säkrar lån om 3 MSEK.
 • 2015-03-30 – Brighter beslutar att genomföra företrädesemission med överteckningsemission.
 • 2015-04-17 – Brighter offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 16,3 MSEK.
 • 2015-04-24 – Brighter informerar marknaden om att PRV – Patent & Registreringsverket avser bevilja bolaget patent för den unika injektionsteknik som kommer att användas i Actiste™.
 • 2015-04-27 – Brighter meddelar marknaden att man utökar sitt globala skydd.
 • 2015-05-08 – Brighter meddelar marknaden om att emissionerna övertecknats 1 219 procent. Totalt har bolaget därmed anskaffat 19,3 MSEK före emissionskostnader.
 • 2015-05-27 – Brighter publicerar Årsredovisningen för 2014.
 • 2015-06-18 – Brighter genomförde årsstämman 2014. Utöver omval av styrelsen så nyvaldes Jan Stålemark.
 • 2015-07-03 – Brighter lanserar Go Diabetes – en nyhetsapp för diabetiker.
 • 2015-08-26 – Brighter meddelar att man stämt sin tidigare utvecklingspartner HotSwap AB.
 • 2015-09-21 – Brighter förvärvar bolaget bakom jDome BikeAround.

|       Väsentliga händelser efter periodens utgång.

 • 2015-10-05 - Brighter och Ericsson i samarbete om teknik och affärsutveckling inom mHälsa.
 • 2015-10-22 - Stark försäljningsökning av Brighters jDome-produkter.
 • 2015-11-23 - ”Brighter One” blir ”Actiste”.
 • 2015-11-30 - Omräkning av teckningsoptioner Serie 2011/2014 och 2013/2016.
 • Teckningsoptionsprogrammen Serie 2011/2014 samt Serie 2013/2016 har pågående teckningsperiod från 2015-11-01 till 2016-01-31. Teckning av och likvid för aktier ur Serie 2011/2014 uppgår till 100 % motsvarande ca 2,6 MSEK samt ur Serie 2013/2016 uppgår till än så länge till ca 33 % motsvarande ca 2,8 MSEK. Totalt kommer registrering av 1 945 141 aktier, med reservation för ytterligare teckning och registrering då teckningsperioden löper tom 2016-01-31. Detta stärker Brighters kassa med ca 5,4 MSEK.

|       VD har ordet.

Årets tredje kvartal har präglats av förändring, utveckling och framförallt en hel del nya möjligheter som vi är oerhört glada över. Förutom mobiltjänsten Go Diabetes, är vi särskilt nöjda med förvärvet av jDome®-tekniken som visat sig vara mycket populär och omtyckt. Vi har sedan förvärvet i slutet av september sett en fantastiskt snabb försäljningstillväxt inom jDome-segmentet, och intresset från potentiella köpare och användare har sedan dess varit långt över förväntan.

Genom förvärvet av bolaget bakom jDome-tekniken har vi inte bara fått smarta, trevliga, engagerade och drivna människor utan också breddat vår IP- och produktportfölj inom nya eftertraktade områden som är viktiga i Brighters vision om en datadriven hälsovård. Big data är hetare än någonsin och vi på Brighter ser stora möjligheter att effektivisera och förbättra vård, behandling och utveckling genom analys och återanvändning av de personliga data våra produkter samlar in.

Brighters starkare fokus på uppkopplad vård och dataanalys bidrar till att bolagets produkter, jDome och numera Actiste efter namnbytet från Brighter One, skapar ett större värde på flera nivåer. Dels för att användarens direkta vård kan förbättras genom specifika justeringar men också för att det kan bidra till nya insikter för forskare och utvecklare. Samtidigt kan hela vårdkedjan bli mer effektiv genom enkel tillgång till kontinuerliga data och automatisk mobil kontakt med patienter.

I oktober ingick vi ett partnerskap med Ericsson, vilket är en viktig och historisk milstolpe för bolaget. Genom samarbetet är Brighter närmare än någonsin att bli en nyckelspelare på den globala marknaden för mobil hälsa och uppkopplade vårdenheter. The Benefit Loop™ får genom partnerskapet med Ericsson och lokala mobilnätsoperatörer alla de förutsättningar som krävs för att införliva Brighters vision om en globalt uppkopplad vårdkedja, där patienten är i fokus.

Vi fortsätter utveckla Actiste i snabb takt och tar samtidigt vara på de möjligheter jDome bidrar med kontinuerligt. Framöver kommer ett av våra huvudmål vara att hitta lanseringspartner i olika delar av världen, för närvarande är vårt och Ericssons fokus i Asien, för att därigenom kunna genomföra en bred global lansering av våra produkter och tjänster genom The Benefit Loop.

Slutligen vill jag personligen tacka våra aktieägare som följer med oss på denna fantastiska resa mot framtidens vård. Vi har fått många nya ägare under det gångna kvartalet, från flera olika delar av världen, och vi kommer jobba stenhårt för att skapa ett värde för såväl nya som gamla ägare.

Truls Sjöstedt

VD & grundare

|       Investeringar.

Bolagets investeringar består i huvudsak av aktiveringar av utvecklingskostnader – både externa och interna – samt patent. Under perioden januari till september 2015 återupptogs aktiveringarna i samband med att bolaget inledde utvecklingen av Actiste och the Benefit Loop. Under perioden uppgår investeringarna till 9,4 (11,2) MSEK

Balanserade utgifter för forskning och utveckling, inventarier och verktyg, installationer på annans fastighet uppgick vid periodens slut till totalt 14,5 MSEK. Huvudsakligen avser det utvecklingsarbete för Actiste samt the Benefit Loop.

2015-09-18 avtalade Brighter med huvudägarna i Division By Zero om förvärv av drygt 90 % av Division By Zero. 2015-10-08 registrerades apportemissionen avseende detta förvärv varvid Brighter ökade antalet utgivna aktier till 35 380 431. Värdet på förvärvet beräknat på den genomsnittliga kursen 2015-09-18 och givet att Brighter, genom sitt erbjudande till minoritetsägarna, får kontroll över 100 % av aktierna i Division By Zero, numera Brighter Two AB, skulle vara ca 7,7 MSEK, genom sammanlagd apportemission om 2 615 279 aktier. Brighter har inlett registrering av ytterligare motsvarande ca 9 % av aktierna i Brighter Two AB, varvid Brighter skulle ha kontroll över drygt 99 % av aktierna. Kvarstår ett mindre antal aktier som Brighter avser överta inom kort.

|       Risker.

Riskerna avseende verksamheten är beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 samt i emissionsmemorandumet april 2015.

|       Finansiell ställning.

Bolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2015 till cirka 5,4 (8,5) MSEK.

Bolagets eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till cirka 19,8 (26,6) MSEK, påverkat av nyemission samt förlusten 2014.

Under april och maj 2015 genomförde Brighter två nyemissioner av units, vilka sammanlagt tillförde ca 19,3 MSEK emissionslikvid före emissionskostnader. Bolaget hade under emissionsperioden tagit upp ett kortfristigt lån om 3 MSEK som återbetalades ur emissionslikviden.

I november 2015 tecknades och betalades för 1 945 141 aktier ur teckningsoptionsprogrammen Serie 2011/2014 samt Serie 2013/2016 vilket stärker Brighters kassa med 5.4 MSEK per 2015-11-30.

|       Kassaflöde.

Brighters kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari till september 2015 till ca -5,6 (-4,3) MSEK, kassaflödet från investeringsverksamheten till cirka -9,0 (-11,2) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten till cirka +16,3 (+24,1) MSEK.

Bolagets löpande kostnader består generellt av hyra, personalkostnader och övriga administrationskostnader. Bolagets investeringar under perioden bestod av forskning och utveckling och patent. Finansieringen bestod uteslutande av emissionslikvid från de två genomförda emissionerna under perioden april/maj 2015.

|       Resultatutveckling.

Nettoomsättning under januari – september 2015 var cirka 0,0 MSEK oförändrat sedan föregående år.

Rörelseresultatet för perioden blev cirka -6,4 MSEK (-5,8).

Under januari gjordes inga aktiveringar av utvecklingskostnader. Detta är kopplat till Styrelsens beslut om att avbryta lanseringen av Brighter One. Aktivering av utvecklingskostnader återupptogs från och med februari då arbetet med Actiste och the Benefit Loop var i full gång

|       Aktien.

Brighter AB (publ) är listad på NASDAQOMX First North under kortnamnet BRIG. NASDAQOMX First North är en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 september 2015 var 33 020 966 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Brighters Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Remium Corporate Finance.

|       Aktiekapitalets utveckling.

År Händelse Förändring aktier Förändring aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital Kvotvärde
2007 Bolagsbildning - - 1 000 000 100 000,00 0,10
Sammanläggning -925 000 - 75 000 100 000,00 1,33
2011 Fondemission 25 000 33 333,00 100 000 133 333,00 1,33
Fondemission - 366 667,00 100 000 500 000,00 5,00
Split 9 900 000 - 10 000 000 500 000,00 0,05
2011 Nyemission 1 236 510 61 825,50 11 236 510 561 825,50 0,05
2012 Nyemission 660 971 33 048,55 11 897 481 594 874,05 0,05
2014 Nyemission 3 571 428 178 571,40 15 468 909 773 445,45 0,05
Nyemission 1 487 185 74 359,25 16 956 094 847 804,70 0,05
2015 Företrädes-emissionen 13 564 872 678 243,60 30 520 966 1 526 048,30 0,05
2015 Övertecknings-emissionen 2 500 000 125 000,00 33 020 966 1 651 048,30 0,05

|       Insynspersoners innehav.

Aktier. 2014-09-30 Förändring. 2015-09-30
Truls Sjöstedt – VD 4 924 343 + 424 737 5 349 080
Gert Westergren – Ordförande 380 386 + 125 000 505 386
Lars Flening – Styrelseledamot 29 469 + 23 572 53 041
Henrik Norström - vice VD 48 838 + 389 124 448 150
Nadezda Ershova – Chef QA/RA 5 889  + 5 108 10 997
Afsaneh Ghatan Bauer - Styrelseledamot 0 + 51 600 51 600
Petra Kaur Ljungman - Styrelseledamot 0 +11 780 11 780
Sara Murby Forste - Styrelseledamot 0 + 20 480 20 480
Jan Stålemark - Styrelseledamot 0 0
Optioner. 2014-09-30 Förändring. 2015-09-30
Truls Sjöstedt – VD 71 125 + 804 868 875 993
Gert Westergren – Ordförande 537 459 + 153 250 690 709
Lars Flening – Styrelseledamot 580 014 + 7 893 587 907
Henrik Norström – vice VD 0 + 716 251 716 251
Nadezda Ershova – Chef QA/RA 117 499 + 19 277 136 776
Afsaneh Ghatan Bauer - Styrelseledamot 0 + 61 650 61 650
Petra Kaur Ljungman - Styrelseledamot 12 500 + 6 945 19 445
Sara Murby Forste - Styrelseledamot 12 500 + 72 620 85 120
Jan Stålemark - Styrelseledamot 0 + 55 000 55 000

|       Resultaträkning i tusental kronor i sammandrag.

Tusentals kronor. 2015-01-012015-09-30 2014-01-012014-09-30 2014-01-012014-12-31


Rörelsens intäkter. 1 583 1 233 1 758
Aktivering av eget arbete. 1 524 1 233 1 758
Övriga intäkter. 59 0 0
Rörelsens kostnader. - 7 957 - 6 893 - 24 192
Övriga externa kostnader. - 3 889 - 2 741 - 4 024
Personalkostnader. - 3 784 - 3 053 - 4 544
Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. - 281 - 1 099 -15 624
Rörelseresultat. - 6 374 - 5 662 -22 434
Finansnetto. - 61 - 141 - 7
Resultat efter finansiella poster. - 6 435 - 5 802 -22 441
Periodens resultat. - 6 435 - 5 802 -22 441
Resultat per aktie, före utspädning -0,24 -0,22 -1,32
Resultat per aktie, efter utspädning -0,24 -0,22 -1,32
Antal aktier, före utspädning 33 020 966 16 956 094 16 956 094
Antal aktier, efter utspädning 41 348 295 18 149 706 19 267 205
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 26 798 035 16 312 117 16 312 117
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 35 125 364 17 505 729 18 623 228

|       Balansräkning i tusental kronor i sammandrag.

Tusentals kronor. 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
TILLGÅNGAR.
Anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar. 16 542 18 407 8 511
Materiella anläggningstillgångar. 503 663 622
Finansiella anläggningstillgångar. 250 50 50
Lager 646 0
Summa anläggningstillgångar. 17 940 19 120 9 183
Omsättningstillgångar.
Fordringar. 1 198 1 089 942
Kassa och bank. 5 243 8 478 3 686
Spärrade medel. 208 259 256
Summa omsättningstillgångar. 6 649 9 825 4 884
SUMMA TILLGÅNGAR. 24 590 28 946 14 067
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital. 1 651 848 848
Fritt eget kapital/ansamlad förlust 18 112 25 801 9 164
Summa eget kapital. 19 763 26 649 10 012
Kortfristiga skulder. 4 827 2 296 4 054
Leverantörsskulder. 3 970 1 873 2 090
Andra skulder. 127 171 249
Upparbetade kostnader. 730 252 1 715
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 24 590 28 946 14 067
STÄLLDA SÄKERHETER. 2 208 2 059 2 256
Pantsatta bankmedel 208 259 256
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000
ANSVARSFÖRBINDELSER. Inga Inga Inga

|       Kassaflödesanalys i tusental kronor i sammandrag.

2015-01-01 2014-01-01
2015-09-30 2014-09-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet. - 6 154 - 4 709
Förändringar i rörelsekapital.
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar. - 256 - 588
Minskning/Ökning av kortfristiga skulder. 772 1 044
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. - 5 638 - 4 253
Investeringsverksamheten.
Förvärv av immateriella tillgångar. - 8 030 - 10 764
Förvärv av materiella tillgångar. 0 - 369
Förvärv av finansiella tillgångar. - 200 0
Förvärv av aktier i dotterbolag.  0 - 50
Förändring i lager. - 808 0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN. - 9 038 - 11 183
Finansieringsverksamheten.
Nyemission (netto efter emissionsutgifter). 16 186 32 142
Förändring av spärrade medel - 154 - 259
Amortering av lån. 0 - 8 022
Amortering av lån
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN. 16 032 23 861
Periodens kassaflöde. 1 510 8 683
Ingående likvida medel. 3 942 -206
UTGÅENDE LIKVIDA MEDEL. 5 451 8 478

|       Förändringar i eget kapital i tusental kronor i sammandrag.

Förändringar i eget kapital 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01
2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31
Ingående eget kapital 10 012 309 309
Periodens resultat - 6 435 - 5 802 - 22 438
Nyemission (netto efter emissionsutgifter) 16 186 32 142 32 144
Optionspremier 0 0 0
Eget kapital vid periodens utgång 19 763 26 642 10 012

|       Redovisnings-principer.

Delårsredogörelsen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Med anledning av att Brighter One AB inte har haft någon verksamhet under perioden och apportemissionen avseende förvärvet av Division By Zero AB (Brighter Two AB) inte var registrerad vid utgången av perioden har inte någon koncernredovisning upprättats (ÅRL 7 kap § 3)

|       Granskning av revisor.   

Delårsredogörelsen har inte granskats av bolagets revisorer.

|       Certified Adviser.

Brighters Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Remium Corporate FInance.

Avlämnande av delårsredogörelsen januari – september 2015.

Stockholm den 30 november 2015.

Brighter AB (publ).

Styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste™, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Läs mer här.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Besök Brighters pressrum här.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se