Kallelse till årsstämma i Brighter AB (publ)

Aktieägarna i BRIGHTER AB (publ), org.nr. 556736-8591, kallas till årsstämma tisdagen den 22 maj, kl 13.00 Teknikringen 33, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 maj 2013. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 maj 2013.

dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress BRIGHTER AB (publ), Box 2344, 103 18 Stockholm senast den 16 maj 2013. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsperson
 5. Prövande om stämman blivit behörigen kallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av resultat enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och suppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse, eventuella suppleanter och revisor för kommande år.
 12. Bemyndigande för styrelsen i Brighter AB (publ) att fatta beslut om nyemission av aktier m.m
 13. Revidering av tidpunkten för utfall av tidigare incitamentsprogram.
 14. Övriga frågor
 15. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 12: Bemyndigande för styrelsen i Brighter AB (publ) att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner, konvertibler och/eller en kombination därav.

Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren.

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, som ersättningsmedel i för bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital antingen för att genomföra sådana förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån. Vidare ska bemyndigandet kunna användas för ersättning till bolagets anställda eller nyckelpersoner.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 13: Revidering av tidpunkten för utfall av tidigare incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigas att flytta fram tidpunkten för utfall av tidigare incitamentsprogram med två år.

Samtliga förslag är syftade att ge styrelsen goda möjligheter att påskynda bolagets utveckling.

Stockholm i april 2013

Brighter AB (publ)

Styrelsen

Om Brighter AB (publ)

Brighter One - den patenterade allt-i-ett produkten som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag för att överleva och må bra.

Brighter utvecklar och kommersialiserar banbrytande lösningar för egenvård av diabetes. Bolagets aktie är listad på AktieTorget, mer information finns på www.AktieTorget.se

För mer information:
www.BrighterCompany.com

Följ oss på:
www.facebook.com/brightercompany

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar