Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ).

Brighters årsstämma ägde rum fredagen den 9 juni 2017 på bolagets kontor i Stockholm, Kista.

Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades enhälligt om dispositioner av resultat enligt fastställd balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Stämman beslöt enhälligt även att behålla den tidigare styrelsen samt revisor och att ersättning till dessa ska utgå enligt förslaget i kallelsen.

Stämman beslöt enhälligt även att ändra bolagsordningen i enlighet med alternativ 3 i kallelsen.

Stämman beslöt enhälligt även att ge styrelsen ett emissionsbemyndigande i enlighet med förslaget i kallelsen.

Stämman beslöt enhälligt även att godkänna de föreslagna instruktionerna för valberedningen.

Stämman beslöt även att ge styrelsen i uppdrag att återkomma med vässade optionsprogram för styrelse, personal och nyckelpersoner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO                
Telefon: +46 733 40 30 45                
E-post:    henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD                
Telefon: +46 709 73 46 00                
E-post:     truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017, kl. 20:15 CEST.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar