Delårsrapport januari - juni 2010 Bringwell AB (Publ)

April – juni 2010 

Intäkterna uppgick till 161,4 (168,2) MSEK
EBITDA uppgick till 23,2 (26,6) MSEK
EBITDA-marginalen uppgick till 14,6 (16,3) %
Resultat efter skatt uppgick till 6,1 (9,1) MSEK
Resultatet efter skatt justerat för avskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 13,6 (17,1) MSEK
Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 24,2 (22,0) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,04) SEK
Resultat per aktie justerat för avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 0,05 (0,07) SEK
 

Januari – juni 2010 

Intäkterna uppgick till 345,3 (382,0) MSEK
EBITDA uppgick till 46,0 (56,6) MSEK
EBITDA-marginalen uppgick till 13,6 (15,1) %
Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (21,1) MSEK
Resultatet efter skatt justerat för avskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 27,5 (37,2) MSEK
Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 30,6 (32,5) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,08) SEK
Resultat per aktie justerat för avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 0,11 (0,15) SEK
 

VD kommentar 

”Bolagets stabila utveckling sedan slutet av föregående kvartal har fortsatt under andra kvartalet. Vi är särskilt nöjda med vårt starka kassaflöde, men vi lyckades även förbättra vårt EBITDA-resultat jämfört med det säsongsmässigt starkare Q1 2010. Vi har haft organisk tillväxt i samtliga länder och kanaler under andra kvartalet förutom i hälsofackhandeln i Sverige. Postorderverksamheten som står för en större del av koncernens lönsamhet har uppvisat den starkaste utvecklingen med en organisk tillväxt om 22 % och en ökning av aktiva abonnenter om 20 % jämfört med samma period föregående år.  I Norge, där vi tidigare haft problem, har försäljning och resultat fortsatt förbättrats.

Den växande abonnentbasen i vår postorderverksamhet om hela 20 % samt de tydliga förbättringarna i den norska verksamheten kommer med all sannolikhet att fortsätta bidra med starkare resultat framöver. Därutöver finns goda förutsättningar att växa inom apotekssegmentet, efter den avreglering som genomförts i Sverige. Slutligen ser vi möjligheter att bryta den negativa trenden inom svensk hälsofackhandel, bl.a. som ett resultat av det nyligen ingångna samarbetsavtalet med Life-kedjan.

Ovanstående tillväxtmöjligheter, i kombination med vår starka kassaflödesgenerering samt bolagets branschledande position på egenvårdsmarknaden gör att vi bedömer Bringwells framtidsutsikter som goda.

Vår agenda innehåller alltjämt fokus på försäljningstillväxt, utvinna synergier i koncernen, öka andelen egentillverkade produkter, samt att minska koncernens rörelsekapitalbindning. Parallellt utvärderas löpande nya förvärvs- och inlicensieringsmöjligheter, där avsikten är att utnyttja bolagets resurser inom tillverkning, distribution och marknadsföring. Vi har en hög bruttomarginal, god kostnadskontroll och god likviditet i koncernen som med växande volymer ger bra förutsättningar för vinsttillväxt framöver, säger Bringwells VD David Rönnberg.
 

Framtidsutsikter och trender 

Egenvårdsmarknaden bedöms komma att växa med 5 procent per år under de närmaste åren. Ökad fokusering från media på områden som livsmedel, hälsotrender, livsstil och träning har ökat det generella hälsomedvetandet, vilket bedöms höja efterfrågan på produkter inom detta område. Även fler försäljningsställen inom dagligvaruhandel och fler apotek bedöms bidra till marknadstillväxten.

Vi har som mål att kunna nå en EBITDA-marginal på 20 procent. Mot bakgrund av förväntade marknadstillväxten ställer detta betydande krav på vår förmåga att öka marknadspenetrationen, anpassa produktutbudet och stärka närvaron inom samtliga försäljningskanaler genom både organisk tillväxt och förvärv.

Vi skall fortsatt sträva efter att öka andelen egentillverkade produkter och samtidigt förbättra koncernens inköp och logistikfunktioner. Enligt vår bedömning har Bringwell möjlighet att med nuvarande produktportfölj på sikt öka andelen egentillverkade produkter från nuvarande cirka 20 procent till cirka 40 procent med åtföljande marginalförbättringar.

Bringwellkoncernen kommer fortsatt att bevaka möjligheterna att genomföra strategiska förvärv och utvinna synergier. Genom att i större utsträckning än tidigare kontrollera hela värdekedjan, från inköp och produktion till distribution och försäljning, skapar vi en stark plattform för förbättrade marginaler och ökad lönsamhet. Den starka marknadspositionen ger oss även bra möjligheter att bygga och befästa starka varumärken.  Bringwell har goda förutsättningar att växa organiskt i snabbare takt än den underliggande marknaden under 2010. Den nya situationen av apoteksmarknaden i Sverige tror vi kommer att skapa betydande affärsmöjligheter för Bringwell framöver.

Egenvårdmarknaden har historiskt varit relativt opåverkad av svängningar i den allmänna konjunkturen. Det snabba och dramatiska konjunkturfall som drabbade våra marknader fram till inledningen på innevarande år påverkade emellertid även vår bransch den här gången. Vi ser nu positiva tecken på normalisering, vilket är inspirerande och glädjande.

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar