Delårsrapport januari - mars 2013 Bringwell AB (Publ)

Januari – mars 2013

  • Totala intäkterna uppgick till 160,8 (190,3) MSEK
  • Organisk tillväxt i lokala valutor uppgick till -16,8 %
  • EBITDA uppgick till 19,4 (21,6) MSEK
  • EBITDA-marginalen uppgick till 12,1 (11,5) %
  • EBITA justerat för avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 18,6 (20,3) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (4,5) MSEK
  • Resultat efter skatt justerat för avskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 15,1 (12,4) MSEK
  • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 12,0 (10,9) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,02) SEK
  • Resultat per aktie justerat för avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 0,06 (0,05) SEK


VD-kommentar

Bringwell har haft ett bra första kvartal med ett relativt starkt EBITDA. Trots den förväntat svaga försäljningen har vi hållit kostnaderna låga i linje med våra planer. Framöver kommer vi att fokusera på organisk tillväxt och förbättrad effektivitet.

EBITDA för kvartalet uppgick till 19,4 MSEK jämfört med 21,6 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Resultatet hölls uppe av att rörelsekostnaderna minskade i samma takt som försäljningen, 16 procent på årsbasis. EBITDA-marginalen ökade därigenom till 12,1 procent jämfört med 11,5 procent samma period föregående år. En del av kostnadsminskningen förklaras av att marknadsföringskostnaderna minskade som en konsekvens av bland annat en förflyttning från TV-reklam till mer träffsäkra och kostnadseffektivare marknadsföringskanaler. Även om detta gav en positiv resultateffekt netto, inverkade det negativt på försäljningsutvecklingen jämfört med föregående år.

Under det första kvartalet uppvisade koncernens försäljning en fortsatt svag utveckling. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år minskade de totala intäkterna med 16 procent. Detta förklaras bland annat av att ett avtal gällande försäljningsrättigheter löpte ut i början av oktober ifjol. Försäljningen tyngdes även tillfälligt av anpassning till ny EU-lagstiftning kring marknadsföring av livsmedel som trädde i kraft i december. Det senare kommer inte att ha någon märkbar inverkan på kommande kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet minskade försäljningen med knappt 2 procent och vår bedömning är att den underliggande utvecklingen var stabil i förhållande till avslutningen på föregående år.

Jämfört med det fjärde kvartalet minskade rörelsekostnaderna med 4 procent justerat för de engångskostnader som belastade det fjärde kvartalet (26,5 MSEK). Anledningen var främst effektiviseringsåtgärderna som vidtogs i början av första kvartalet.

Omstruktureringen i Bringwell Sverige fortsatte genom att avvecklingen av Biokrafts tillverkning av läkemedel och kosttillskott genomfördes enligt plan. Det innebär en positiv resultateffekt om cirka 4 MSEK på årsbasis.

Vår satsning på ökad exportförsäljning utanför Norden fortsatte att bära frukt. Omsättningen ökade här med i storleksordningen 50 procent under kvartalet, främst genom framgångsrika marknadsföringsinsatser av Omega-3 preparatet Eskimo 3, som baseras på fiskolja. Vi bedömer att exportförsäljningen har stor tillväxtpotential och bör kunna öka sin andel av koncernens försäljning från dagens knappa fem procent till betydligt mer på några års sikt.

Vi är en av de största leverantörerna i Norden inom kosttillskott. Och vi kommer att fortsätta utveckla vår marknadsposition med starka varumärken och en produktportfölj av hög kvalitet. På lång sikt räknar vi med att såväl försäljningen som effektiviteten kommer att gynnas av ett mer samordnat sortiment med gemensamma marknadsföringsåtgärder inom Norden.

Därmed skapas förutsättningarna för att öka försäljningen med god lönsamhet under kommande år.

Lars Lund-Roland, VD och koncernchef

Upplysningar lämnas av:

Lars Lund-Roland, CEO
Telefon +46 8 412 72 00

Jaana Viertola-Truini, CFO
Telefon +46 8 412 72 00

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar