Delårsrapport januari - september 2007 Bringwell AB (publ)

Juli-september 2007
Intäkterna uppgick till 119,4 (51,6) MSEK
EBITDA uppgick till 13,1 (-3,1) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 21,4 (-4,0) MSEK
Resultatet efter skatt justerat för förvärvsgoodwill uppgick till 26,1 (-2,5) MSEK
Kassaflöde före rörelsekapitalförändringar uppgick till 9,9 (-2,6) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,10 (-0,03) SEK
Resultat per aktie uppgick till 0,12 (-0,02) SEK justerat för förvärvsgoodwill

Proforma inkl Naturamed Pharma
Intäkterna uppgick till 167,8 MSEK
EBITDA uppgick till 25,2 MSEK

Januari-september 2007
Intäkterna uppgick till 291,3 (168,8) MSEK
EBITDA uppgick till 31,3 (7,6) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 26 (3,8) MSEK
Resultatet efter skatt justerat för förvärvsgoodwill uppgick till 36,3 (8,3) MSEK
Kassaflöde före rörelsekapitalförändringar uppgick till 19,9 (5,1) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,03) SEK
Resultat per aktie uppgick till 0,20 (0,06) SEK justerat för förvärvsgoodwill

Proforma inkl samtliga bolag i Bringwell
Intäkterna uppgick till 532,3 MSEK
EBITDA uppgick till 88,6 MSEK

VD kommentar
”Bringwell uppvisar sitt bästa kvartal någonsin. Med förvärvet av Naturamed Pharma uppgår omsättningen till 532,3 MSEK och EBITDA till 88,6 MSEK proforma- för årets första nio månader och Bringwell finns nu i samtliga kanaler på den nordiska marknaden. Genom förvärvet av Naturamed Pharma överträffar Bringwell sitt rörelsemarginal mål om 15%. Med anledning av detta kommer Bringwell att se över det långsiktiga marginalmålet. Bringwell har haft en organisk tillväxt om 9,3 % under kvartalet och det effektiviseringsprogram som påbörjades under Q2 börjar visa resultat. Utvecklingen i Norge har återhämtat sig och nytt management är på plats. Arbetet att från 1 januari, 2008 gå över till finansiell rapportering enligt IFRS har påbörjats och delar av koncernens underskottsavdrag som uppgår till 111,3 MSEK har aktiverats vilket bidrar till bättre resultat och kassaflöde framgent” säger Bringwells VD David Rönnberg

Händelser efter periodens utgång
Bringwell har tillträtt Naturamed Pharma efter periodens utgång. Total köpeskilling för förvärvet beräknas uppgå till 350 MSEK. 215 MSEK betalas vid tillträdet och resterande rörliga del senast den 1 april 2009. Finansiering skedde via banklån om 130 MSEK, en riktad nyemission till
strategiska och kvalificerade svenska samt utländska investerare, om 65 MSEK och en apportemission om 40 MSEK till en kurs om 2,75 SEK. Finansieringen stärkte Bringwells kassa med ca 16 MSEK.

Upplysningar lämnas av:
David Rönnberg, CEO, tel. +46 8 412 72 00
Bringwell AB (publ) som är anslutet till First North, utvecklar egna kliniskt dokumenterade varumärken och patenterade substanser. I tillägg till egna varumärken inlicensierar Bringwell intressanta produkter till sin hemmamarknad i Sverige, Norge och Danmark. Läs mer på www.bringwell.com

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar