På årsstämma i Bringwell AB (publ) den 24 april 2013 beslutades följande

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2012. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Disposition av vinstmedel
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Per Christian Voss, Arild Kristensen, Catherine Röhstö Sahlgren och Jon Jonsson omvaldes. Stämman beslutade vidare att välja Lars Holmström till ny styrelseledamot. Per Christian Voss valdes till styrelsens ordförande.

Information om nyvald ledamot
Lars Holmström, född 1942. Över 40 års erfarenhet av vd- och koncernledningsarbete inom Abba-Seafood AB och Estrella AB. Erfarenhet från flertalet styrelseuppdrag inom Volvo-Orkla och Freia-Marabou. Andra nuvarande uppdrag inkluderar styrelseuppdrag i Blentagruppen AB, Guldfågeln AB, Ingelsta AB, Blenta AB, Jakobsdals Chark AB och Mor Matildas AB.

Styrelsearvode
Stämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor till styrelseordföranden och med 90 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

Val av revisor
Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Magnus Brändström.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade att fastställa förslaget till principer för utseende av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 10 000 000 kronor genom nyemission av totalt högst 50 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst ca 16,22 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.

För mer information, kontakta:
Lars-Lund Roland (VD), 072-554 44 00

_______________

Bringwell AB (publ) Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar