På årsstämma i Bringwell AB (publ) den 28 april 2011 beslutades följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2010. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Disposition av vinstmedel
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Arild Kristensen, Truls Fjeldstad, Catherine Röhstö Sahlgren och Jacob Röjdmark omvaldes. Stämman beslutade vidare att välja och Per Christian Voss och Jon Jonsson till nya styrelseledamöter. Per Christian Voss valdes till styrelsens ordförande. Karl Wistrand och Roar Arnstad hade avböjt omval.

Information om nyvalda ledamöter:

Per Christian Voss, född 1957. Per Christian är styrelseledamot och verkställande direktör i Validus AS, ett av Nordens ledande företag inom hälsokost, skattefria varor och skönhetsprodukter. Validus AS är största aktieägare i Bringwell.

Jon Jonsson, född 1975. Jon är ekonom med examen från Stockholms Handelshögskola och är styrelseledamot i Entraction Holding AB, ett företag som tillhandahåller produkter och tjänster inom onlinespel. Jon är verksam inom investeringsfonden SSE Opportunities Ltd, en av Bringwells större aktieägare.

Styrelsearvode
Stämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med 110.000 kronor till styrelseordföranden och med 80.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade att fastställa förslaget till principer för utseende av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 10 000 000 kronor genom nyemission av totalt högst 50 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst ca 16,22 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Beslut om ändring av bolagsordningStämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 

Upplysningar lämnas av:
David Rönnberg, CEO, tel.  +46 8 412 72 00

Bringwell AB (publ) är anslutet till First North med Evli Bank Plc. som Certified Adviser. Bringwell utvecklar egna kliniskt dokumenterade varumärken och patenterade substanser. I tillägg till egna varumärken inlicensierar Bringwell intressanta produkter till den nordiska marknaden. Läs mer på www.bringwell.com

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar