På årsstämman i Bringwell AB (publ) den 22 april 2015 beslutades följande

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2014.

Styrelseledamöterna Catherine Sahlgren, Dag J Opedal, Lars Holmström och Per Christian Voss samt verkställande direktören Lars Lund-Roland beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Styrelseledamoten Hubert Johansson beviljades inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Disposition av vinstmedel

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Catherine Sahlgren, Dag J Opedal och Lars Holmström omvaldes. Stämman beslutade vidare att välja Helena Bragd och Christer Wikner till nya styrelseledamöter. Catherine Sahlgren omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode 

Stämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Öhrling PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Magnus Brändström. Arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt räkning.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade att fastställa förslaget till principer för utseende av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med totalt högst 10 000 000 kronor genom nyemission av totalt högst 50 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst ca 16,22 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. 
      

Upplysningar lämnas av:

Lars Lund-Roland, VD/Koncernchef Bringwell AB (publ): +46 72 554 44 00

Bringwell AB (publ) Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar