Bokslutskommuniké januari-december 2017

 • Hyresintäkterna ökade med 82 procent till 202,9 Mkr (111,6).
 • Driftsöverskottet ökade med 104 procent till 124,0 Mkr (60,9).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 133 procent till 77,8 Mkr (33,4).
 • Periodens resultat uppgick till 98,3 Mkr (116,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,40 kronor (2,40).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 42,3 Mkr (115,1).
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 0,1 Mkr (-0,6).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 26 procent till 3 136,6 Mkr (2 491,4).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Nytt hyresavtal, som löper från den 1 januari 2018, med H&M i Landskrona gällande en
 • ombyggd och utökad butiksyta, inkluderande inredningskonceptet H&M Home.
 • Peab fick i uppdrag att uppföra två punkthus i Kristianstad med totalt 60 lägenheter i ett av Brinovas utvecklingsområden: kvarteret Hammar.
 • Fastigheten Garvaren 17, belägen i centrala Eslöv, med en uthyrbar yta om 7 600 kvm, tillträddes den 2 oktober 2017.
 • Tillträde till Sparbanken Skånes samtliga kontor i Kristianstad, med en uthyrbar yta om 8 000 kvm, fastigheterna Mats Lavesen 3, Näsby 35:42 i Kristianstad, Stinsen 9 i Åhus och Saxen 11 i Tollarp den 1 oktober 2017.
 • Fastigheten Färgaren 21 i Eslöv tillträddes den 31 oktober 2017. Avtal om förvärv av fastigheten, som är en nybyggd bostadsfastighet med 39 lägenheter, tecknades i januari 2017.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Förvärv av fyra fastigheter i Malmö med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvm för vård- och förskoleverksamhet, till ett underliggande fastighetsvärde om 105 Mkr.
 • Förvärv av fyra fastigheter i Karlskrona med en uthyrbar yta om cirka 2 500 kvm med LSS boende, förskola samt bostäder till ett underliggande fastighetsvärde om 65,5 Mkr

-          Vi uppvisar en förbättrad överskottsgrad driven av den aktiva förvaltningsorganisationen, bemannad med våra egna medarbetare, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

-          Den ökade volymen på fastighetsvärdet innebär att vi närmar oss vårt nu gällande volymmål; en fastighetsportfölj överstigande 4 miljarder kronor.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 204 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,1 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde medger en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Taggar:

Om oss

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera