BRIO slutför finansiell rekonstruktion

• Företrädesemissionen är fulltecknad och tillför BRIO cirka 164 Mkr före emissionskostnader. BRIO återbetalar därefter lån om sammanlagt 140 Mkr till Proventus AB • Kvittningsemissionen om cirka 152 Mkr med BRIOs huvudsakliga kreditgivare är genomförd

BRIO AB (publ) har slutfört de åtgärder inom ramen för den finansiella rekonstruktion av koncernen som beslutades av årsstämman den 27 april 2009. Nyemissionen med företräde för företagets aktieägare har slutförts och tillför BRIO cirka 164 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till cirka 69,6 procent varav cirka 68,4 procent tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 1,2 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt. Resterande preferensaktier i nyemissionen, motsvarande cirka 30,4 procent, har tecknats av Proventus Invest AB som åtagit sig att garantera nyemissionen. Emissionen är därmed fulltecknad. I samband med slutförandet av företrädesemissionen kommer BRIO att återbetala lån från Proventus AB om sammanlagt cirka 140 Mkr, varav cirka 60 Mkr avser tillfällig rörelsekapital-finansiering som upptogs under det fjärde kvartalet 2008 och cirka 80 Mkr avser bryggfinansiering fram till emissionens genomförande som upptogs under mars respektive april 2009. Emissionen med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt till BRIOs huvudsakliga kreditgivare har också slutförts och betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av cirka 152 Mkr av kreditgivarens fordran på BRIO. Efter slutförande av den finansiella rekonstruktionen kommer Proventus Invest ABs ägande att uppgå till cirka 89,8 procent av kapitalet. Av det sammanlagda antal preferensaktier av serie D som tillkommit genom kvittningsemissionen, 68 885 030 stycken, förvärvar BRIO ABs personalstiftelse 2 800 000 preferensaktier och Proventus Invest AB resterande 66 085 030 preferensaktier enligt de villkor som är beskrivna i prospektet daterat den 4 maj 2009. Genom företrädesemissionen tillkommer 46 666 660 preferensaktier av serie C och 27 999 996 preferensaktier av serie D, och genom kvittningsemissionen tillkommer 68 885 030 preferensaktier av serie D. Antalet stamaktier av serie A och serie B är oförändrat. Efter företrädesemissionen och kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet till 336 347 040 kronor fördelat på 3 914 666 stamaktier av serie A, 5 418 666 stamaktier av serie B, 46 666 660 preferensaktier av serie C och 96 885 026 preferensaktier av serie D. Preferensaktier av serie C ger företrädesrätt vid utdelning och upplösning med en årlig uppräkning om 25 procent av 2,20 kronor och berättigar, i likhet med stamaktier av serie A, till tio röster per aktie. Preferensaktier av serie D ger företrädesrätt vid utdelning och upplösning med en årlig uppräkning limiterad till 7 procent av 2,20 kronor och berättigar, i likhet med stamaktier av serie B, till en röst per aktie. Nedan följer en sammanställning över antal aktier inklusive röster i BRIO efter den genomförda finansiella rekonstruktionen. Aktieserie Antal aktier Röst per aktie Antal röster Stamaktie serie A 3 914 666 10 39 146 660 Stamaktie serie B 5 418 666 1 5 418 666 Preferensaktie serie C 46 666 660 10 466 666 600 Preferensaktie serie D 96 885 026 1 96 885 026 Totalt 152 885 018 608 116 952 Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya preferensaktier. Närmare information om framtida marknadsplats för handel i BRIOs aktier kommer att lämnas av BRIO så snart detta har blivit känt, vilket beräknas ske inom kort. Malmö den 3 juni 2009 BRIO AB (publ)

Om oss

BRIO:s affärsidé är att marknadsföra produkter till barn och barnfamiljer där lek, aktivitet, samvaro, utveckling/stimulans och underhållning dominerar som behov och där omsorg om barnet står i centrum.BRIO® märkta produkter riktar sig främst till små barn inom områdena lek och barnomvårdnad där BRIO:s produkter kännetecknas av genomtänkt kvalitet, omsorg och kunskap om barns behov.

Prenumerera

Dokument & länkar