Återköp av egna aktier

Styrelsen för Broström AB har idag beslutat att bolaget skall återköpa ytterligare upp till 2 miljoner egna B-aktier, motsvarande cirka 3 % av aktierna i bolaget.

Inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman den 3 maj 2007 skall förvärv kunna ske intill nästa årsstämma, d v s under perioden från den 31 augusti 2007 till den 28 april 2008. Inga förvärv kommer att göras under trettio dagar innan offentliggörandet av kvartalsrapport eller bokslutskommuniké.

Syftet med förvärvet är att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde samt möjliggöra förvärv av företag, fartyg och/eller verksamheter.

Köpen kommer att genomföras på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bolaget äger idag 1 216 000 egna B-aktier.

Göteborg den 31 augusti 2007

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar