BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 * Fortsatt förbättring av fraktmarknaden under fjärde kvartalet - Omsättningen ökade med 38 % jämfört med fjärde kvartalet 1999 - Resultat efter finansnetto under fjärde kvartalet 91,8 Mkr (- 11,7) - Vinst per aktie efter skatt för fjärde kvartalet 2,27 kr (-0,46) * Resultat efter finansnetto, för helåret 2000, 319,1 Mkr (-29,9) - Omsättningen ökade till 2,5 Mdkr, en ökning med 23 % - Vinst per aktie efter skatt 7,52 kr (-1,01) - I resultatet ingår 152,7 Mkr utgörande koncernens nuvärdesberäknade andel av SPPs överskottsmedel - Avvecklingen av bulksjöfarten genomförd, vilket påverkat resultatet med -15,0 Mkr * Disponibel likviditet ökade till 395 Mkr (253) * Föreslagen utdelning 2 kr (0,25) per aktie * Fraktmarknaden fortsatt god Verksamheten Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster. Fjärde kvartalet 2000 Fjärde kvartalet präglades av en fortsatt förbättring av fraktmarknaden inom samtliga segment där Broström är verksamt. Förbättringen kunde nu också noteras för Europatonnaget under 20 000 dwt. Ytterligare kontraktsvolymer för 2001 har under perioden säkerställts till höjda fraktrater. En ökad efterfrågan i kombination med en allt större utnyttjandegrad av fartygs-flottan innebar en fortsatt resultatförbättring. Det sammantagna resultatet för fjärde kvartalet är tillfredsställande. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 744,9 Mkr och resultatet efter finansnetto blev en vinst på 91,8 Mkr. Helåret 2000 SHIPPING Allmänna marknadsförutsättningar Inom Broströms verksamhetsområden har den internationella produkt- och kemikalietank-sjöfarten under 2000 kunnat notera avsevärt förbättrade yttre förutsättningar med ökade fraktrater som följd. Den ekonomiska utvecklingen var stabil både i den industrialiserade världen och på tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika. Oljekonsumtionen ökade på flera betydande marknader. Samtidigt fortsatte konsolideringen bland de stora olje- och kemikalieföretagen, vilka också kom att öka sina krav på kvalitet och säkerhet, inte minst som en följd av den mycket allvarliga olyckan med det 25 år gamla tankfartyget Erika, som förliste utanför den franska kusten i slutet av 1999. Detta ledde till en ökad efterfrågan på modernt kvalitetstonnage, samtidigt som skrotningstakten av de äldre produkttankfartygen under 2000 nådde rekordnivåer. Efter den så kallade "Erika-katastrofen" pågår nu ett febrilt arbete med att finna lösningar för att öka säkerheten i sjötransporter. En offentlig debatt pågår om hur snabbt utfasningen av fartyg med enkelt skrov skall ske och vilket regelverk som skall gälla. Oaktat vilket beslut som kommer att fattas, så innebär en ökad fokusering på kvalitet och säkerhet en fördel för Broström. Denna utveckling ligger väl i linje med Broströms långsiktiga strategi att erbjuda kunderna säkra och tillförlitliga transporter. Marknadskonsolidering Broström bidrog under år 2000 till att konsolidera produkttanksjöfarten bl a genom en stra- tegisk allians med Rigel Schiffahrts GmbH, Bremen, som innebär att Broström sköter den kommersiella driften av Rigels flotta av sex produkttankfartyg på vardera 17 000 dwt. Under året utökades också samarbetet dels med Erik Thun AB genom att två produkttankfartyg på 7 000 dwt beställdes för leverans 2001, dels med Donsötank AB varigenom Broström blev delägare i det nybyggda produkttankfartyget PROSPERO, 17 000 dwt, som levererades i oktober. Dessa samarbeten utgör vart och ett viktiga steg i Broströms strävan att möta den konsoliderade olje- och kemikalieindustrins behov av starka partners för globala logistik- lösningar. Resultat Verksamhetsområdet Shipping kunde under 2000 visa upp ett kraftigt förbättrat resultat och en omsättningstillväxt på 25 %. Broströms långsiktiga strategi gav utdelning när de yttre förutsättningarna förbättrades i form av fortsatt god konjunktur, ökad oljekonsumtion och en stark fokusering på kvalitets- och säkerhetsfrågor. I kombination med ett begränsat tillskott av nya fartyg och de ökade kvalitets- och säkerhetskraven, minskade den totala transportkapa-citeten i de marknader som Broström är verksamt i. Förbättringen inträffade successivt under året med en stark resultatförbättring fr o m tredje kvartalet. Resultatet förstärktes också som en följd av det åtgärdsprogram som startades under 1999. Programmet innebar en samordning av marknadsresurserna för Europaverksamheten, gemensamma inköp för hela flottan av hamntjänster såsom bogserbåtar, lots, klarerings-tjänster samt koordinering av inköp för drift, underhåll, försäkringar, kommunikation och förnödenheter. Åtgärdsprogrammet och integrationen mellan shippingenheterna har slagit väl ut. Det strategiska beslutet att avveckla engagemanget inom Bulksjöfart var genomfört vid halvårsskiftet. Den sammanlagda förlusten blev -15,0 Mkr, vilket är 1,7 Mkr bättre än vad som tidigare rapporterats. I början av 2001 påbörjades den planerade utfasningen av de tre 55 000 dwt- fartygen, enkelskrovade, 19-20 år gamla, som varit inhyrda på bareboat. Två av fartygen UNITED TRITON och UNITED SUNRISE, har återlevererats och UNITED MOONLIGHT kommer att återlevereras under mars månad. Det sammantagna resultatet inom Shipping för helåret är tillfredsställande trots att marknadsuppgången inte fick något större genomslag förrän under andra halvåret. MARINE & LOGISTICS SERVICES Utvecklingen inom verksamhetsområdet har som helhet varit fortsatt god. Genom utökade transportavtal har volymerna för Nordic Bulkers ökat under året vad gäller intermodala transporter av plastråvara. Bolagets ställning som ett av norra Europas ledande logistikföretag för distribution av oförpackade produkter har därmed ytterligare förstärkts. Verksamheten inom bulklagring har även utökats genom att Nordic Bulkers har etablerat sig i anslutning till hamnen i Oxelösund med egna lagerlokaler i vilka lagring och hantering av bulkvaror för byggnads-, stål- och livsmedelsindustrin kommer att ske. Liknande anlägg-ningar opereras sedan tidigare i Åhus i södra Sverige och i Wallhamn på västkusten. Nordic Bulkers har, som ett av Sveriges första transportföretag, miljöcertifierats enligt standarden ISO 14001. Verksamheten inom The Broström Ship Agency Network har under året utvecklats fortsatt stabilt. Under andra halvåret förvärvade Broströms Resebyrå Travel Plan Affärsresebyrå AB, ett företag inriktat på affärsresenärer i västra Sverige med en omsättning på 55 Mkr. Förvärvet har redan under 2000 givit ett positivt bidrag till resultatet, efter förvärvskostnader. Det sammantagna resultatet inom Marine & Logistics Services är tillfredsställande och fram-tidsutsikterna bedöms som goda. SPP SPP meddelade under året reglerna för återbetalning av allokerade överskott. Totalt uppgår koncernens andel av SPPs överkonsolidering till 161,3 Mkr före skatt. Med beaktande av planerade pensionspremieinbetalningar och inlösen av pensionsskulder blir det vid en nu-värdesberäkning en vinst före skatt på 152,7 Mkr. Detta belopp har beaktats i årets resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00050/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00050/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar