Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2001

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2001 Resultatet 1 januari-30 september starkt förbättrat jämfört med föregående år - Nettoomsättningen uppgick till 1 930 Mkr (1 754), en ökning med 10 % - Rörelseresultat (EBIT) 455 Mkr (189*) - Resultat efter finansnetto 345 Mkr (75*) - Vinst före skatt 11,98 kr per aktie (2,59*) - Vinst efter skatt 7,97 kr per aktie (1,45*) - Räntabilitet på sysselsatt kapital 19,9 % (10,6*) Resultatet för tredje kvartalet 2001 i nivå med det starka tredje kvartalet 2000 - Nettoomsättningen uppgick till 618 Mkr (623) - Rörelseresultat (EBIT) 136 Mkr (111) - Resultat efter finansnetto 80 Mkr (78) Ökade kontraktsvolymer kompenserade delvis för en svagare spotmarknad under tredje kvartalet Disponibel likviditet ökade och uppgick till 836 Mkr, jämfört med vid årsskiftet 395 Mkr · Utsikterna för resten av året bedöms vara fortsatt goda trots den svagare tillväxten i världsekonomin * Exkl Alecta överskottsmedel Verksamheten Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster. SHIPPING Tredje kvartalet 2001 Marknadsutvecklingen Den försvagning i spotmarknaden som började i maj och som delvis är säsongsbetonad kom att kvarstå under tredje kvartalet. De närmaste veckorna efter terrorattacken i USA den 11 september präglades spotmarknaden av en mycket avvaktande inställning, vilket resulterade i minskade transportvolymer under september. Under oktober har dock en förbättring av både transportvolymer och prisnivåer inträffat. Den strategiska satsningen, att med modernt kvali-tetstonnage under volymkontrakt vara en del i våra kunders integrerade logistikkedja, har bidragit till att vi kunnat upprätthålla en bra utnyttjandegrad av vår produktionskapacitet med ett bra resultat som följd trots nämnda marknadsförsvagning. Detta har möjliggjorts av att vi på de flesta marknader har uppnått en omfattning på vår verksamhet som erfordras för att möjliggöra transportkombinationer, vilket dessutom innebär en ökad servicegrad och flexi-bilitet för våra kunder. Efter USA-attacken har det aviserats att försäkringspremierna kan komma att stiga kraftigt. Broström har för den hel- och delägda flottan redan tidigare tecknat ett avtal om kaskoför-säkring till fastställda premienivåer som löper t o m år 2003. Ansvarsförsäkringarna för flottan skall förnyas i början på 2002, men då dessa är placerade i ömsesidiga försäkrings-bolag finns möjlighet till premiejustering under pågående avtalsperiod. Eventuella krigsrisk-premier för specifika resor i krigsklassade områden betalas i normalfallet av befraktaren. Under tredje kvartalet har ett antal planerade fartygsdockningar ägt rum, vilket har inneburit färre seglationsdagar och därmed minskad intjäning jämfört med de tidigare kvartalen i år. Nyleverans av fartyg Fartygsflottan har under tredje kvartalet utökats med BRO ELIZABETH, en produkttanker på 37 000 dwt, som levererats från det kroatiska varvet 3 Maj. Fartyget är det första i en serie av två som beställts på samma varv. Resultat tredje kvartalet Verksamhetsområdet Shipping kunde under tredje kvartalet uppvisa en omsättning och vinst i nivå med motsvarande period föregående år. Om man beaktar att 55 000 dwt-segmentet, som avvecklats, ingick i föregående års siffror så är omsättningsökningen för tredje kvartalet 20 %. Rörelseresultatet uppgick till 145,2 Mkr (111,6). Det sammantagna resultatet inom Shipping för tredje kvartalet är tillfredsställande. Göteborg den 31 oktober 2001 BROSTRÖM AB (publ) På styrelsens uppdrag Lennart Simonsson Verkställande direktör Denna rapport har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle Bolaget avser att avge sin bokslutsrapport för år 2001 den 26 februari 2002. Mer information om Broström och pressreleaser finns på www.brostrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00060/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00060/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar