Färre personer misstänktes för brott 2011

Under 2011 registrerades 122 000 personer som skäligen misstänkta för brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. Åldersgruppen 15–17 år svarade för mer än halva minskningen. Det visar den slutliga brottsstatistiken för 2011 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.

Under 2011 anmäldes ungefär 1 420 000 brott. Det är en ökning med cirka 45 900 brott eller 3 procent jämfört med 2010. Antalet brott som personuppklarades var 248 000 vilket är ungefär samma nivå som föregående år. Trots ökningen av anmälda brott har antalet misstänkta personer minskat, särskilt bland unga lagöverträdare.

– Antalet misstänkta personer i åldern 15–17 år har minskat två år i rad, säger Leif Petersson, statistiker på Brå. Sett till befolkningsförändringen var minskningen i den åldersgruppen 13 procent under 2011, vilket kan jämföras med 1 till 4 procents minskning i övriga åldersgrupper.

Trots det fortsätter ungdomar i åldern 15–20 år att vara överrepresenterade bland misstänkta personer, i förhållande till sin andel av den straffmyndiga befolkningen. År 2011 utgjorde de 23 procent av samtliga misstänkta.

Få fall av konstaterat dödligt våld
Bland de brott som anmäldes 2011 kunde 81 fall av dödligt våld konstateras. Det visar en särskild granskning som Brå genomför varje år av anmälningar av fullbordat mord, dråp eller vållande till annans död.

– Dödligt våld uppvisar relativt stora upp- och nedgångar mellan olika år, säger Mikael Ernbo, statistiker på Brå. Årets notering är en av de lägsta de senaste tio åren, men ligger inom den normala variationen.

Granskningen visar vidare att skjutvapen användes i 17 fall samt att det vanligaste offret var en man (56 fall). De län där flest fall av dödligt våld förekom var Stockholms län med 20 fall (– 4), Västra Götalands län med 19 fall (– 2) och Skåne län med 14 fall (+ 4). Rapporten kan laddas ner på Brå:s webbplats, www.bra.se/dodligt-vald.

Fakta om statistiken
Brå redovisar slutlig statistik över anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2011. Statistiken beskriver hur rättsväsendet hanterar de fall som kommer till myndigheternas kännedom. Personuppklarade brott innebär att en person har bundits till brottet genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Statistiken över misstänkta redovisar personer skäligen misstänkta för brott där misstanken kvarstår efter avslutad utredning.

Ytterligare information: Mikael Ernbo, 08-401 87 90, Leif Petersson, 08-401 87 35, Anton Färnström 08-401 87 39, Åsa Lennerö, 08-401 87 45, alla statistiker på Brå.

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Taggar:

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Dokument & länkar