Kvinnofridsprogram i Malmö vann brottsförebyggande tävling

Kvinnofridsprogrammet i Malmö har i dag vunnit den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen, ECPA. I december kämpar de om äran att bli Europas bästa brottsförebyggande projekt. Hederspris fick Kvinnofridsenheten i Rinkeby-Kista och Brottsofferslussen vid Kriminalvården i Region Väst. Prisutdelare var justitieminister Beatrice Ask.Kvinnofridsprogrammet i Malmö vann tävlingen med motiveringen: ”… Kvinnofridsprogrammet i Malmö har lyckats med den svåra balansgången att få myndigheter och frivilligorganisationer att enas kring ett långsiktigt och gemensamt arbetssätt för att minska våld i hemmet. [Det] är ett ambitiöst arbete för att minska mörkertalet och möjligggöra för fler kvinnor att anmäla våld i nära relationer…”

Hederspris fick också Kvinnofridsenheten Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning: ”[Projektet] får pris för att det är en av få verksamheter som i varje enskilt fall erbjuder individuella riskbedömningar vid våld i nära relationer…Projektet har tydliga bedömningsinstrument och ett strukturerat arbetssätt som är möjligt att replikera för andra organisationer…”

Brottsofferslussen vid Kriminalvården i Region Väst belönades med hederspris: ”... Projektet är väl avgränsat, möjligt att upprepa och har en stark framtida potential.”

För ytterligare information eller kontaktuppgifter till projekten, kontakta Malin Nääs, pressekreterare vid Brå, 0704-19 35 06.

Fakta om de vinnande bidragen, se nästa sida:

Kvinnofridsprogrammet i Malmö, Malmö stad/Polisen Skåne En dubbelt så stor andel kvinnor i Södra Innerstaden i Malmö söker läkarvård för våld i nära relation, jämfört med andra stadsdelar. Det visar en studie från UMAS, Universitetskliniken Malmö Allmänna Sjukhus, som kom 1996. Studien visade att de kvinnor som sökte vård hade många myndighetskontakter, men sällan berättade eller tillfrågades vad de blivit utsatta för. Det var också brister i samverkan mellan olika myndigheter och barnens situation negligerades. Kvinnofridsprogrammet är ett stort samverkansprojekt mellan myndigheter och ideella organisationer. Några av de aktiviteter de bedriver är: Kriscentrum både för de som utsätts för våld och de som begår våld. De samverkande myndigheterna har tagit fram en gemensam yrkeshandbok. Kvinnokliniken på UMAS har utvecklat ett särskilt program för medicinskt omhändertagande vid sexuella övergrepp. Polisen har inrättat en familjevåldsrotel och åklagarmyndigheten utbildat särskilda familjevåldsåklagare. Ett konkret resultat av arbetet i Malmö är att antalet anmälningar om våld i nära relation som leder till åtal har ökat.

Kvinnofridsenheten Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Alla kvinnor i Rinkeby och Kista som utsätts för våld ska få professionellt stöd. Även de män som utövar våld och de barn som bevittnar våld ska få stöd. Kvinnofridsenheten i Rinkeby-Kista samverkar med flera andra aktörer som polisen, skattemyndigheten, bostadsförmedlingen, psykiatrin och kvinnojourer. Enheten har myndighetsansvar och kan därmed besluta i ärenden som rör våld i nära relationer, till exempel skyddat boende. Alla socialsekreterarna har utbildning i kognitiv beteendeterapi. I varje enskilt fall görs en riskbedömning för att se om det finns risk för upprepat våld. Det sker till exempel genom att kartlägga kvinnans sociala nätverk, hennes boendesituation och försörjningsmöjligheter.

Brottsofferslussen vid Kriminalvården Region Väst Svartsjuka och kontrollbehov är ofta bakgrunden till mäns våld i nära relationer. Även när männen dömts till fängelse fortsätter vissa att utöva påtryckning mot sin partner, till exempel vid telefonkontakter eller besök. Projekt Brottsoffersluss ska skydda kvinnorna och hindra männen att återfalla i brott. Detta görs genom att försöka stärka kvinnorna och minska risken att männen utövar kontroll. Personalen kartlägger vilken relation den dömde och den besökande kvinnan har. De är också med vid kontakten och ska säkerställa att kontakten sker utifrån brottsoffrens behov. Ett sätt att förhindra återfall är att vid beslut om permission ta hänsyn till risken att mannen söker upp kvinnan.

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Prenumerera