Missbruksvård i anstalt minskar återfall

Kriminalvårdens behandling av intagna med narkotikaproblem har lett till att färre återfaller i brott. Resultatet innebär en framgång för den så kallade narkotikasatsningen, men verksamheten kan utvecklas ytterligare. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en ny rapport.Behandling leder till färre återfall Brå:s utvärdering visar en tydlig och statistiskt säkerställd skillnad i återfall mellan intagna som deltagit i missbruksvård år 2006 och en jämförbar kontrollgrupp som avtjänat sitt straff innan satsningen började. Ett år efter frigivning återföll 50 procent av dem som deltagit i behandling, jämfört med 58 procent i kontrollgruppen. Skillnaden i återfall mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen är ännu större när utfallsmåttet är ny fängelsedom (11 procentenheter).

Fler behandlingsavdelningar för narkotikamissbrukare Över 60 procent av dem som intas i anstalt är narkotikamissbrukare och deras risk att återfalla i brott är mycket hög. Därför är det angeläget att satsa på insatser som kan hjälpa de intagna att sluta missbruka. För att förverkliga regeringens mål för satsningen har Kriminalvården bland annat inrättat sex särskilda behandlingsanstalter där samtliga platser är avsedda för narkotikamissbrukare, samtidigt som det finns ett antal behandlingsavdelningar även på andra anstalter. Totalt finns det runt 800 behandlingsplatser för narkotikamissbrukare i fängelse, (se faktaruta).

Bäst resultat på tolvstegsavdelning Resultaten varierar något för olika grupper. Störst var skillnaden i jämförelse med kontrollgruppen för dem som var minst 30 år, fullföljde behandlingen och inte förflyttats, och dem som varit på en tolvstegsavdelning (se faktaruta). För de grupperna låg skillnaderna i intervallet 10–14 procentenheter. – Vi blev lite förvånade över att tolvstegsavdelningarna hade bäst resultat eftersom det inte finns så många tidigare utvärderingar om effekter av den typen av behandling. En förklaring till att de lyckas bättre kan vara att den behandlingen pågår kontinuerligt, och nya kan alltid hoppa in i den. På avdelningar med kognitiva program ges programmen bara ett par gånger per år och alla som kommer till avdelningen hinner därför inte få del av något program innan de ska friges. För dem som går ett kognitivt program är resultaten nästan lika bra som på tolvstegsavdelningarna, säger Stina Holmberg, enhetschef på Brå.

En tredjedel av behandlingsgruppen har fått avsluta verkställigheten på ett behandlingshem (så kallad vårdvistelse). De återföll i lägre utsträckning än de som inte fått vårdvistelse.

Resultaten bör kunna förbättras ytterligare Brå:s utvärdering visar att Kriminalvården är på rätt väg när det gäller behandling av narkotikamissbrukare i fängelse, men resultaten tyder också på att arbetet kan utvecklas ytterligare. – Det vore bra om programverksamheten på en del behandlingsavdelningar byggdes ut, så fler intagna kunde påbörja program. Fler borde också få möjlighet att avsluta straffet med en vårdvistelse, eftersom resultaten tyder på att det minskar risken för återfall, säger Jonas Öberg utredare på Brå.

Rapporten Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse kan beställas eller laddas ner från www.bra.se

Ytterligare information: Stina Holmberg, enhetschef 08-401 87 68 eller Jonas Öberg, utredare 08-401 87 17.

Fakta:

Behandlingsavdelningarna ska fungera som ”terapeutiska samhällen” där all personal är engagerad i vården och de intagna har en hög grad av självförvaltning. De intagna får också skriva ett kontrakt där de förbinder sig att följa avdelningens regler, och om de överträder dessa regler får de lämna avdelningen. En del avdelningar har kognitiva gruppbaserade program medan andra arbetar med så kallade tolvstegsprogram.

Tolvstegsprogrammet (även kallat Minnesotamodellen) riktar sig framför allt till dömda som missbrukar alkohol eller narkotika. Tanken är att deltagarna i programmet ska hjälpa varandra till ett liv utan droger. Det är ett andligt program men deltagarna behöver inte vara eller bli troende för att delta. Programmet leds av terapeuter som själva deltagit i programmet och sedan tillfrisknat. Läs mer på .

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Prenumerera