Polisens arbete med hedersvåld behöver förbättras

Vittnen och misstänkta förhörs inte regelmässigt, och fokus läggs på det enskilda brottet i stället för att se till kvinnans totala livssituation. Kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom Polisen. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) tagit fram i samarbete med Polisen. Den är ett led i deras insatser för att utveckla arbetet med hedersrelaterat våld.

Studien visar bland annat att polisen håller färre förhör än man borde. Ofta förhörs varken misstänkta eller vittnen. Kvinnan som gjort anmälan blir förhörd, men vanligen bara en gång. Det behövs fler förhör, eftersom det kan ta tid innan hon känner sig trygg och vågar prata om det hon varit med om.

– Det är viktigt att polisen ser helhetsbilden i dessa ärenden, säger Emma Ekström, som är utredare på Brå och har genomfört studien. Ofta missar de att uppmärksamma att det handlar om hedersrelaterat våld och ställer enbart frågor om det anmälda brottet. Polisen behöver dessutom ha ett öppet förhållningssätt, eftersom kvinnans situation och den brottslighet hon är utsatt för kan se väldigt olika ut.

Nationell resursgrupp kan sprida kunskap
De polisutredningar rörande kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld som Brå studerat, visar att det behövs tydligare rutiner för arbetet. Det finns också behov av utbildning i bemötande och hur polisen ska hantera utredningar med inslag av hedersrelaterat våld. En av rekommendationerna som Brå lämnar är därför att Polisen skapar en nationell resursgrupp som kan bidra till att ytterligare förbättra spridningen av den kunskap som finns i dag.

Fler kvinnor måste våga anmäla
I studien framkommer att det är få hedersrelaterade ärenden som kommer till polisens kännedom – Brå beräknar att det rör sig om runt 300 anmälningar på ett år.

– En viktig uppgift för polisen är att få fler av de utsatta kvinnorna att göra en polisanmälan, säger Emma Ekström. Det handlar om att tillsammans med andra myndigheter och organisationer fånga upp dessa kvinnor och genom ett bra bemötande öka förtroendet för polisen. Det är också viktigt att den drabbade kvinnan får det stöd och det skydd hon behöver. Kvinnor i de här situationerna har ofta både omfattande och komplexa hjälpbehov som inte bara berör fysiskt skydd. Därför är det särskilt angeläget att Polisen samarbetar med andra myndigheter och verksamheter.

Rapporten kan laddas ner på www.bra.se

Ytterligare information: Utredare Emma Ekström, tel: 08-401 87 24 eller enhetschef Stina Holmberg, tel: 08-401 87 68.

 

 

Taggar:

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Dokument & länkar