Utslussning från fängelse med fotboja ger färre återfall

Möjligheten att avsluta ett längre fängelsestraff med fotboja i hemmet har minskat återfallen i brott. Det är ett av resultaten i Brå:s avslutande utvärderingsrapport om så kallad IÖV-utsluss. Andelen som återföll i en grupp på 260 personer som fått IÖV-utsluss var 32 procent lägre än i en jämförbar kontrollgrupp som avslutade sitt straff innan denna utslussningsmöjlighet införts.År 2005 utökades möjligheterna till IÖV-utsluss, så att även de med fängelsestraff på 1,5–2 år kom att ingå i målgruppen. Brå har i flera rapporter utvärderat både den ursprungliga reformen år 2001 och den senare utvidgningen år 2005. Den rapport som nu presenteras är en slutrapport, som även inrymmer en europeisk utblick.

De flesta sköter sig under utslussningstiden Utslussningen innebär att klienten arbetar utanför hemmet under dagtid och även deltar i del andra aktiviteter som kan främja återanpassningen, men i övrigt är skyldig att vara hemma. Under utslussningstiden råder totalt alkoholförbud och kriminalvården kontrollerar detta ett par gånger i veckan vid hembesök med utandningsprov. De allra flesta som fått IÖV-utsluss har följt de regler som gäller; det är mindre än en tiondel som fått återvända till fängelse på grund av misskötsamhet. Det gäller både för dem med 1,5–2 års fängelse och för dem med längre strafftider.

Den sociala situationen tycks förbättras Den som har IÖV-utsluss måste ha bostad och sysselsättning. Många av dem som kommer ut från fängelse efter ett längre straff har dock svårt att få ett arbete. För dem ordnar kriminalvården särskild sysselsättning under utslussningstiden. Men en hel del av dessa klienter lyckas senare ordna ett eget arbete. Brå:s första uppföljning visade att andelen med eget arbete ökade från en tredjedel vid utslussningens början till 56 procent ett halvår efter att utslussningsperioden var slut.

Återfallen minskar I slutrapporten redovisas en treårsuppföljning av andelen återfall bland de 260 första klienterna som fick IÖV-utsluss. De jämförs med en kontrollgrupp av liknande intagna som avslutade sitt straff innan den möjligheten fanns. Av dem som fått IÖV-utsluss återföll 26 procent mot 38 procent i kontrollgruppen. Störst var skillnaden i återfall bland de klienter i de två grupperna som hade en viss, men inte alltför stark kriminell bakgrund (1–2 tidigare lagföringar). Återfallen i de grupperna var 24 procent bland dem som fått IÖV-utsluss jämfört med 43 procent i kontrollgruppen.
– Vi blev positivt överraskade av att skillnaderna mellan grupperna var så stora. Så starka effekter har man inte sett i utländska liknande studier. Möjligen hänger det samman med att den svenska modellen har ovanligt starka inslag av både stöd och kontroll vid sidan av själva fotbojan. De goda resultaten tyder också på att kriminalvården lyckats väl med att välja ut klienter som den här typen av utslussning fungerar väl för, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå, som genomfört återfallsstudien.

Rapporten Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården kan beställas eller laddas ner från www.bra.se

Ytterligare information: Stina Holmberg, enhetschef vid Brå, 08-401 87 68 (mobil 0708-67 82 54), Inka Wennerberg, utredare vid Brå, 08-401 87 37 eller Fredrik Marklund, utredare vid Brå, 08-401 87 43.

Fakta Från och med den första januari 2007 har möjligheten till utslussning från fängelse med fotboja ökat ytterligare genom att möjligheten till så kallad utökad frigång införts. Det innebär att alla som dömts till minst sex månaders fängelse kan få utslussning enligt samma modell som vid IÖV-utsluss. Utökad frigång kan i princip beviljas när halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats. För långtidsdömda är dock huvudregeln att utslussningsåtgärderna inte ska inledas tidigare än ett år före frigivningen (KVFS 2006:27).

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se