BT Industries bokslut år 2000 - Ett nytt rekordår

BT Industries bokslut år 2000 Ett nytt rekordår * Världsmarknaden för lagertruckar upp 10% * Orderingång + 20% 12.060 Mkr (10.050) * Res. efter finansnetto + 22% 824 Mkr (675) * Bildar världens största truckföretag med Toyota För sjätte året i rad kan BT Industries AB redovisa ökad orderingång, fakturerings-tillväxt och förbättrat resultat. Liksom tidigare utgörs grunden av den växande världsmarknaden för lagertruckar. För 2000 uppskattas världsmarknaden till ca. 250.000 enheter, motsvarande en tillväxt om drygt 10% jämfört med 1999. I Västeuropa har efterfrågan under året visat fortsatt tillväxt. Volymmässigt är det främst segmentet för mindre truckar som ökar. I Nordamerika har efterfrågan sett över helåret ökat, men med tydliga tecken på avmattning mot slutet av året. Övriga marknader, däribland Asien och delar av Sydamerika och Östeuropa, har sammantaget vuxit starkt under året. BT har en världsmarknadsandel på ca. 22 procent inom segmentet lagertruckar. Tillsammans med sin nya ägare Toyota bildar de båda företagen världens största aktör inom truckbranschen. Vinsten ökade 22% Under året uppgick orderingången till 12.060 Mkr, en ökning med 20% jämfört med 1999. Nettoomsättningen uppgick till 11.518 Mkr, en ökning med 18%. Av BTs produktområden var omsättningstillväxten störst för motviktstruckar, +54%, följt av manuella truckar, +19% och lagertruckar, +18%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 824 Mkr (675), en ökning med 22%. Vinstmarginalen steg till 7,2%, jämfört med 6,9% föregående år. Ny stark ägare I juni förvärvades BT av Toyota som idag äger omkring 98% av aktierna. Inlösen av resterande aktier pågår. Under året förvärvade BT resterande 55% av aktierna i italienska CESAB ("tjesab"). Bolaget utvecklar och tillverkar motviktstruckar. Som ett första resultat av samarbetet mellan BT och Toyota lanseras under våren 2001 en helt ny serie motviktstruckar i BTs varumärke i Skandinavien och England. Truckarna tillverkas av Toyota och BT och kommer att ersätta tidigare motviktsprogram i främmande varumärke. Investeringar för framtiden Under året har en investering gjorts för att öka kapaciteten vid BTs kanadensiska lagertrucktillverkning. Kapaciteten har därvid höjts med 50%. En liknande investering genomförs vid Mjölby-anläggningen där kapaciteten ska höjas med 40% till år 2003. Även vid CESAB pågår kapacitetsinvesteringar. De investeringar som nu genomförs inrymmer även miljöförbättrande åtgärder såsom vattenrening och alternativa målningsmetoder. Stärkt kundservice Vid årsskiftet hade koncernen 7.900 personer anställda, att jämföras med drygt 7.000 vid utgången av 1999. Av ökningen är drygt 300 hänförliga till förvärvet av CESAB och 200 till produktionsanläggningarna för att möta den växande orderingången. Övriga personalökningar noteras främst inom kundsupport i form av fältservicetekniker, övrig service och försäljning. "Stora möjligheter" Ett år av framgångar, sammanfattar VD Carl-Erik Ridderstråle och pekar på kombinationen av en stark marknad och BTs framgångsrika bearbetning av densamma. Inför 2001 räknar vi med en svagare marknadstillväxt men genom styrkan i vår nya struktur har vi goda möjligheter än att vinna marknadsandelar. Frågor besvaras av VD Carl-Erik Ridderstråle (via tel. 0142-862 12) och finansdirektör Per Zaunders (0142-860 32). Allmänna förfrågningar besvaras av informationschef Göran Skoglund, tel 0142-86409 alt. 070-555 92 88. Den fullständiga bokslutsrapporten finns tillgänglig på BT Industries hemsida www.bt-industries.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00560/bit0001.pdf

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar