Delårsrapport Januari-September 1998

BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 Fortsatt stabil tillväxt i BTs marknads- och kundsegment Orderingång, 6.594 (4.009) MSEK Fakturering, 6.203 (3.786) MSEK Resultat efter finansnetto +64%, 372 (227) MSEK Finansiell sammanfattning Januari - september Helår 1997 Belopp i MSEK 1998 1997 1) 1) Orderingång 6.594 4.009 6.113 Nettoomsättning 6.203 3.786 5.956 Resultat före avskrivningar 658 396 656 (EBITDA) 2) Rörelseresultat 386 238 389 Resultat efter finansiella 372 227 370 poster 1) The Raymond Corporation konsoliderades i BT från och med 1 augusti 1997. 2) EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation of intangible assets BT och omvärlden O ron inom det globala finansiella systemet under tredje kvartalet har jämfört med många andra branscher och företag påverkat BT mycket marginellt. D en marknads- och kundprofil som BT har ger en bra stabilitet i samband med konjunkturella svängningar *Drygt 95% av BTs affär återfinns i Västeuropa och Nordamerika. Marknaderna i Asien, Sydamerika och Australien bedöms dock ha långsiktigt stor tillväxt- potential. *Enskilt största kundsegmentet, långt mer än 50%, återfinns inom dagligvarubranschen - inom såväl produktion, distribution som i detaljistledet. Dagligvarusidan är vad gäller materialhanteringsbehovet förhållandevis okänslig för konjunkturförändringar. *En stor andel av BTs omsättning kommer från uthyrning, fleråriga serviceavtal, reserv-delsförsäljning etc. Detta är tjänster som uppvisar hög stabilitet över en konjunktur-cykel. 1 (8) BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 Marknad och försäljning I Västeuropa har marknadsefterfrågan utvecklats starkt med växande totalvolymer. Den Nordamerikanska marknaden har stabiliserats på en hög nivå. Även i Östeuropa har efterfrågan utvecklats starkt på flertalet marknader. Endast i Ryssland märks en nedgång till följd av den finansiella krisen. Orderingången för BT har varit god i såväl Europa som Nordamerika, med en oförändrad prisnivå. Den i Europa under våren introducerade AC-trucken har fortsatt god orderingång med ökande marknadsandelar. Under tredje kvartalet tecknade BT ett leveransavtal med den amerikanska bygg-materialkedjan The Home Depot. Avtalet innebär leveranser under åren 1999 och 2000 av totalt 4.500 truckar till ett värde av drygt 70 MUSD, vartill kommer leveranser av reservdelar. Denna order ingår inte i de redovisade orderingångssiffrorna utan kommer att redovisas successivt i takt med leverans- avrop. Orderingången för perioden januari-september uppgick till 6.594 MSEK (4.009 MSEK). För jämförbara enheter - BT före förvärven av Raymond och MHC - och till jämförbara valutakurser ökade orderingången med 13% jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 6.203 MSEK (3.786 MSEK), en ökning med 64%. För jämförbara enheter och till jämförbara valutakurser var ökningen 13% jämfört med samma period föregående år. Utleveranstakten från främst den svenska produktionsenheten har ytterligare ökats under tredje kvartalet. För koncernen har orderingången i samtliga tre kvartal överstigit utleveranserna trots den ökade leverans-kapaciteten. Nettoomsättning per produktområde Nettoomsättning för perioden januari-september 1998 respektive 1997 för de olika produkt-områdena framgår av tabellen: Januari - september Förändr Belopp i MSEK 1998 1997 i % Lagertruckar 3.267 1.940 +68% Manuella 304 275 +11% truckar Reservdelar 948 589 +61% Service 695 524 +33% Korttidsuthyrni 288 197 +46% ng Övriga områden 701 261 +169% *) Nettoomsättning 6.203 3.786 +64% 2 (8) BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 *) Inkl. motviktstruckar Nettomsättning per marknadsområde Omkring hälften av försäljningen sker i Västeuropa och ca 45% i Nordamerika. Den finansiella krisen i Asien har haft mycket marginell inverkan på BT. Asiens andel av den totala försäljningen uppgick till 1,1% mot 1,5% för helåret 1997. [REMOVED GRAPHICS] Resultat EBITDA för koncernen uppgick till 658 MSEK (396 MSEK). För jämförbara enheter ökade EBITDA med ca 22% relativt motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 386 MSEK mot 238 MSEK för motsvarande period föregående år. Resultatet har belastats med totala avskrivningar om 272 MSEK (158 MSEK), varav avskrivning på goodwill 70 MSEK (21 MSEK). Det finansiella nettot uppgick till -14 MSEK (-11 MSEK). I finansiella poster ingår positiv räntemarginal på långtidsuthyrning/ leasing med 82 MSEK (40 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till 372 MSEK (227 MSEK), en ökning med 64%. Vinstmarginalen efter tre kvartal är på samma nivå som före Raymond-förvärvet. Investeringar Koncernens totala nettoinvesteringar i anläggningar uppgick till 311 MSEK jämfört med 179 MSEK föregående år. Efterfrågan på tjänster i form av korttidsuthyrning av truckar är hög i Europa. Investeringar i BTs truckflotta för korttidsuthyrning samt i truckar för kund-demonstrationer utgör omkring hälften av årets nettoinvesteringar. I början av maj genomfördes det tidigare aviserade förvärvet av MHC Ltd som bedriver försäljning och service av truckar genom egna bolag i Östeuropa. MHC konsolideras i BT koncernen fr o m maj 1998. Det kanadensiska dotterbolaget Lift-Rite har under tredje kvartalet tagit sin nya produktionsanläggning av manuella truckar i drift. Den nya anläggningen medför en kapacitetsökning med ca 40% jämfört med tidigare. Överflyttningen av produktionen och uppstarten i den nya anläggningen har gått helt planenligt. Finansiering och likviditet Balansomslutningen för koncernen ökade till 7.790 MSEK mot 7.061 MSEK vid årets början och nettoskuldsättningen uppgår till 2.257 MSEK att 3 (8) BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 jämföras med 1.783 MSEK vid årets början. Nettoskuldsättningsgraden har därmed ökat till 118%. Soliditeten uppgår till 24,6% mot 25,6% vid årets början. Kassaflödet före finansiella aktiviteter uppgick till - 595 MSEK (-2.746 MSEK). Företagsförvärv utgör 196 MSEK (2.759 MSEK), ökad rörelse-kapitalbindning 287 MSEK samt fortsatt investering i leasingverksamheten i Nord- amerika 184 MSEK. Arbetet med att reducera rörelsekapital-bindningen pågår. Därutöver har bl a formerna för leasingfinansieringen i USA setts över. Detta har nu lett till att ett principavtal har ingåtts med fristående finansiärer om långsiktig s k "asset-back" finansiering. När ett slutligt avtal tecknats kommer ytterligare information att ges om effekterna för BT. Personal Vid periodens slut var antalet anställda 6.829 (6.416). Under året har antalet ökat med 385 personer, varav 210 personer som en följd av MHC-förvärvet. KOMMANDE RAPPORTER FRÅN BT INDUSTRIES AB Bokslutskommuniké 199815 februari Årsredovisning 1998Början av april Delårsrapport januari-mars 1999 22 april Bolagsstämma, kl. 13.00 i bolagets lokaler, Svarvargatan 8, Mjölby. 22 april Halvårsrapport januari-juni 1999 20 juli Delårsrapport januari-september 199919 oktober Information kan beställas från BT Industries AB, Information, telefon 0142 - 86 000. Mjölby den 21 oktober, 1998 Carl-Erik Ridderstråle 4 (8) BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 VD och koncernchef För ytterligare information, kontakta: Carl-Erik Ridderstråle, koncernchef Per Zaunders, finansdirektör Telefon: 0142 - 86 000 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Januari- Helår september Belopp i MSEK 1998 1997 1997 Nettoomsättning 6.203 3.786 5.956 Kostnad sålda varor -4.368 -2.646 -4.202 Bruttoresultat 1.835 1.140 1.754 Produktutvecklingskostnader -115 -49 -79 Försäljningskostnader -829 -551 -831 Administrationskostnader -428 -286 -435 Avskrivning på goodwill -70 -21 -43 Övriga rörelseintäkter 50 36 82 Övriga rörelsekostnader -65 -32 -64 Resultatandel i 8 1 5 intressebolag Rörelseresultat 386 238 389 Resultat från finansiella investeringar Resultat från 82 40 68 långtidsrental/leasing Ränteintäkter och liknande 30 10 16 resultatposter Räntekostnader och liknande -126 -61 -103 resultatposter Resultat efter finansiella 372 227 370 poster Skatt på årets resultat *) -157 -85 -156 Skatt av engångskaraktär - - -42 Minoritetsintresse 0 -2 -4 Årets resultat 215 140 168 Totala avskrivningar enligt -272 -158 -267 plan *)För delåren har skatten bedömts uppgå till ca 35% av resultat före skatt ochavskrivningar på immateriella tillgångar. För helåret 1997 redovisas full skatt. Koncernen Belopp i MSEK 30 sept.30 sept.31 dec. 1998 1997 1997 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 1.755 1.735 1.685 anläggningstillgångar Materiella 1.299 983 1.153 anläggningstillgångar Finansiella 1.229 965 1.068 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 4.283 3.683 3.906 Omsättningstillgångar 5 (8) BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 Varulager 1.024 882 879 Kortfristiga fordringar 2.371 1.820 1.991 Kassa och bank 112 166 285 Summa omsättningstillgångar 3.507 2.868 3.155 SUMMA TILLGÅNGAR 7.790 6.551 7.061 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1.913 1.717 1.774 Minoritetsandel 5 31 34 Avsättningar 532 279 497 Skulder Långfristiga skulder 3.254 591 588 Kortfristiga skulder 2.086 3.933 4.168 SUMMA EGET KAPITAL OCH 7.790 6.551 7.061 SKULDER NETTOUPPLÅNING Koncernen Belopp i MSEK 30 sept.30 sept.31 dec. 1998 1997 1997 Räntebärande tillgångar 1.612 1.378 1.578 Räntebärande skulder 3.869 3.153 3.361 NETTOUPPLÅNING 2.257 1.775 1.783 KASSAFLÖDESANALYSER Koncernen Januari- Helår september Belopp i MSEK 1998 1997 1997 Årets resultat 215 140 168 Kassaflödeskorrigerande poster - Avskrivningar enligt plan 272 158 267 - Övrigt -101 119 86 Summa 171 277 353 Rörelsekapitalets förändring -287 -203 -169 Kassaflöde före 99 214 352 investeringar Nettoinvesteringar exkl. bolagsförvärv/avyttringar *) -498 -201 -390 KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN -399 13 -38 Bolagsförvärv -196 -2.759 -2.759 Kassaflöde före finansiella -595 -2.746 -2.797 aktiviteter Kassaflöde från finansiella aktiviteter Förändring extern upplåning 498 2.019 2.183 Utdelning till aktieägarna -77 -70 -70 Nyemission - 793 793 Summa 421 2.742 2.906 Förändring kassa och bank - exkl. -174 -4 109 valutaomräkningseffekter - valutaomräkningseffekter 1 2 8 Förändring kassa och bank -173 -2 117 *) En fortsatt investering i leasingverksamheten i Nordamerika har under perioden januari-september 1998 belastat kassaflödet med 184 MSEK. För 5- månadersperioden augusti-december, som Raymond konsoliderades i BT under 1997 var motsvarande siffra ca 116 MSEK. 6 (8) BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 NYCKELTAL Koncernen Januari- Helår september 1998 1997 1997 EBITDA-marginal, % 11,9% 11,5% 12,2% Rörelsemarginal, % 7,5% 7,3% 7,7% Vinstmarginal, % 6,0% 6,0% 6,2% Räntetäckningsgrad, ggr 3,9 5,3 4,9 Nettoskuldsättningsgrad, 118% 102% 99% % Soliditet, % 24,6% 26,7% 25,6% DEFINITIONER EBITDA-marginal Rörelseresultat ökat med avskrivningar samt räntemarginal på långtidsrental/leasing dividerat med nettoomsättningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat ökat med räntemarginal på långtidsrental/leasing i förhållande till nettoomsättning. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat plus ränteintäkter dividerat med räntekostnader. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital och minoritetsandel vid utgången av respektive period. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsandel i förhållande till balansomslutningen vid utgången av resp. period. AKTIEDATA Koncernen Januari-september Helår 1998 1997 1997 Vinst per aktie efter 7,70 6,45 9,15 bedömd skatt, kronor 1) EBITDA per aktie, 26,45 20,00 31,05 kronor 2) Kassaflöde per aktie, -14,25 0,60 -1,65 kronor 3) Eget kapital per aktie, 68,30 61,30 63,35 kronor 4) Antal aktier vid 28.000 28.000 28.000 periodens slut, tusental Genomsnittligt antal 28.000 21.778 23.333 aktier, tusental 5) Antal aktieägare vid 4 656 4 184 6) 4 129 periodens slut 7 (8) BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 1)Resultat före skatt belastat med bedömd skatt om ca 35% på resultat före skatt och avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. 2)Rörelseresultat plus avskrivningar samt räntemarginal på långtidsrental/leasing dividerat med genomsnittligt antal aktier. 3)Kassaflöde från rörelsen enligt kassaflödesanalys dividerat med genomsnittligt antal aktier. 4)Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 5)Under året medelantal aktier. För 1997 beräknats som: ((Ingånde antal 20.000.000*7månader + 28.000.000*5 månader)/12) = 23.333.333. För perioden januari-september 1997 är beräkningen: ((Ingånde antal 20.000.000*7månader + 28.000.000*2 månader)/9) = 21.777.778. 6)Avser antalet aktieägare per 97-10-31 [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] 5-ÅRSÖVERSIKT Belopp i MSEK 1997 1996 1995 1994 1993 Resultaträkningar Nettoomsättning 5.956 3.999 3.918 3.354 2.982 Bruttoresultat 1.754 1.256 1.289 1.102 936 Resultat före 656 455 483 365 145 avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat 389 293 321 227 25 Resultat efter 370 311 311 202 -15 finansiella poster Periodens resultat 168 202 213 142 -37 Totala avskrivningar -267 -162 -162 -138 -120 enligt plan Balansräkningar Anläggningstillgångar 3.906 767 731 734 729 Omsättningstillgångar 3.155 1.456 1.355 1.373 1.265 Summa tillgångar 7.061 2.223 2.086 2.107 1.994 Eget kapital 1.774 850 696 512 373 Minoritetsandel 34 - - - - Skulder och 5.253 1.373 1.390 1.595 1.621 avsättningar Summa skulder och eget 7.061 2.223 2.086 2.107 1.994 kapital Nettoskuld Räntebärande 1.578 170 53 185 70 tillgångar Räntebärande skulder 3.361 429 470 724 896 8 (8) BT Industries AB (publ) Delårsrapport januari - september, 1998 Nettoskuld 1.783 259 417 539 826 Nyckeltal EBITDA-marginal, % 12,2% 12,3% 13,2% 11,8% 6,1% Rörelsemarginal, % 7,7% 8,3% 9,1% 7,7% 2,1% Vinstmarginal, % 6,2% 7,8% 7,9% 6,0% -0,5% Avkastning på 16,4% 27,5% 30,1% 20,8% 5,3% sysselsatt kapital, % Avkastning på eget 12,8% 26,1% 35,3% 32,1%-10,1% kapital, % Kapitalomsättningshast 2,1 3,3 3,3 2,7 2,4 ighet, ggr Räntetäckningsgrad, 4,9 10,8 6,4 4,3 0,8 ggr Nettoskuldsättningsgra 99% 30% 60% 105% 221% d, % Soliditet, % 25,6% 38,2% 33,4% 24,3% 18,7% Personal Antal anställda vid 6 444 3 688 3 566 3 303 3 215 årets slut 9 (8) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00220/BITQ3S.pdf

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar