Fortsatt tillväxt

BT Industries AB (publ), januari-september 1998 Fortsatt tillväxt Orderingång 6.594 (4.009) MSEK Rörelseresultat 386 (238) MSEK Resultat efter finansnetto372 (227) MSEK Fortsatt stark marknad Fortsatt stark efterfrågeutveckling i Västeuropa och en stabilisering på hög nivå i Nordamerika har inneburit fortsatt god orderingång för BT Industries under perioden januari-september 1998. Även i Östeuropa, med undantag för Ryssland, har efterfrågan totalt sett utvecklats positivt. Orderingången uppgick till 6.594 (4.009) MSEK. För jämförbara enheter, dvs exkl. Raymond och MHC och till jämförbara valutakurser, motsvarar detta en ökning med 13 procent jämfört med perioden januari-september förra året. Nettoomsättningen uppgick till 6.203 (3.786) MSEK, en ökning med 64 procent. För jämförbara enheter och till jämförbara valutakurser motsvarar detta en ökning på 13 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet efter finansnetto har förbättrats med 64 procent till 372 (227) MSEK. Soliditeten uppgick till ca 25 procent. Stabil tillväxt Utvecklingen under perioden påverkades marginellt av oron på börs- och finansmarknaderna. - Börsoron speglar vare sig branschens marknadsutveckling eller efterfrågan på våra produkter, säger BT Industries VD Carl-Erik Ridderstråle. Vi ser en relativt stabil tillväxt. Skälet, menar Carl-Erik Ridderstråle, är bl a att ca 95% av BTs affär återfinns i Västeuropa och Nordamerika. Exponeringen mot oroliga marknader i till exempel Sydostasien är liten. Han tillägger: - Närmare 80% av vår försäljning är kopplad till varor som folk i Europa och USA köper och använder ofta. - Också det är en stabiliserande faktor. Människor slutar inte handla mat, tvål eller blöjor bara för att börserna viker - varor måste fortfarande tillverkas, lagras och distribueras. Som en tredje faktor pekar han på BTs omfattande eftermarknadsverksamhet med uthyrning, service, reservdelar mm, ofta i långfristiga kontrakt med kunderna. En betydande och stabil intäktskälla således. Andra kundgrupper Utöver tillväxt i sina traditionella kundsegment ser BT också tillväxt i andra kundgrupper där kapitalrationalisering medför ökad efterfrågan av lagertruckar. - Det är ofta mindre och medelstora företag vilka vi inte naturligt betjänar genom våra etablerade sälj- och servicebolag. Detta är en fråga om marknadstäckning i Västeuropa som vi avser att lösa, säger Carl-Erik Ridderstråle. Balansräkning bantas Arbete med att frigöra rörelsekapital pågår. Därutöver har, som tidigare meddelats, alternativa former sökts för leasingfinansieringen i USA. Detta har nu lett till ett principavtal med fristående finansiärer om sk. "asset-back" finansiering. Det innebär att betydande belopp kan lyftas ur balansräkningen med stärkt soliditet som resultat. Inför fjärde kvartalet - Med den hittills goda orderingången, en bra beläggningssituation och utbyggd produktionskapacitet är vi väl förberedda för ett fjärde kvartal med höga leveranser, avslutar Carl-Erik Ridderstråle. Frågor med anledning av halvårsrapporten besvaras av VD Carl-Erik Ridderstråle på tel: 070-522 07 56 alt. 0142- 862 12 eller finansdirektör Per Zaunders, 070- 522 10 07 alt. 0142-860 32. Allmänna förfrågningar besvaras av informationschef Göran Skoglund, tel 0142-864 09 alt. 070-555 92 88. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00260/Q398S.pdf

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar