BT visar att ”Grön IT” ökar affärsmöjligheterna

En omfattande internationell undersökning av Economist Intelligence Unit visar att många företag inte lyckas utvinna affärsfördelar ur sina miljösatsningar.
Nästan hälften av företagen, 46 procent, uppgav visserligen att deras miljöarbete var positivt för varumärket, men bara en femtedel, 20 procent, ansåg att lönsamheten förbättrades.

BT lanserade för en månad sedan en tjänst för att hjälpa stora företag och offentlig sektor att
reducera sin energikonsumtion och minska sin klimatpåverkan. Bland annat kan företag beräkna exakt hur mycket koldioxid de släpper ut som ett resultat av deras användning av IT-tjänster. Det går alltså att tänka ”Grönt” även när företag beställer IT och globala kommunikationstjänster.

Nu visar en färsk undersökning att cheferna på stora företag ännu inte lyckats finna vägar att utvinna ekonomiska fördelar ur konceptet. En tredjedel (33 procent) av de svarande erkände att deras företag bara genomför sådana miljösatsningar som de tror kommer att förbättra kundernas syn på företaget, och ungefär lika många (31 procent) erkände att deras företags miljöarbete snarare inriktar sig på kommunikation än faktisk förändring.

- Många företag rör sig bort från ren retorik, mot faktiska affärssatsningar, säger James Watson, chefredaktör på Economist Intelligence Unit.

- Det finns dock fortfarande ett glapp mellan vad företagen påstår att de uppnår vad gäller social och miljömässig påverkan, och i vilken utsträckning cheferna känner sig involverade i dessa aktiviteter. Företagen måste upprätta strategier som gör mer för att engagera ledningen i miljöfrågor.

François Barrault, VD för BT Global Services, menar ;
- Kopplingen mellan miljö och ekonomisk framgång blir tveklöst allt tydligare. Vår framgång på området hjälper oss att vinna avtal, skapa nya erbjudanden och att entusiasmera vår personal.
Undersökningen visar också att miljösatsningarna ofta saknar ledning från styrelsen.
I två av fem företag (40 procent) rapporterade den ansvarige för miljöfrågor inte direkt till styrelsen, medan 23 procent av företagen inte ens hade någon ansvarig för sådana frågor.

- Nyckeln till att använda miljöarbetet för att förbättra såväl samhälle och miljö som lönsamhet är ledarskap. Alla företag, inklusive BT, befinner sig i startskedet, men det är dags för den högsta ledningen att ta ansvaret för dessa frågor. Vår erfarenhet är att miljöarbetet kan bli en fördelaktig strategi för alla inblandade – lokala samhällen, utvecklingsländer och miljön, säger Francois Barrault.

Hela rapporten, ”Action or Aspiration? Sustainability in the Workplace”, kan laddas ner från www.biggerthinking.com/actionoraspiration. Fler resultat från undersökningen:
• ‘Engagemang i miljöfrågor' listades som den minst viktiga faktorn vid val av affärspartner
• ‘Företagets rykte i miljöfrågor' listades också som den minst viktiga faktorn vid val av företag att arbeta på
• Miljöarbetet sorterar oftast under företagens PR- eller HR-avdelningar.
• Nästan var fjärde svarande (24 procent) håller med om att företagets miljösatsningar snarare drivs av personal på lägre befattningar än av den högsta ledningen
• Mer än var tredje svarande (37 procent) har tilldelats specifika miljömål att uppnå
• Mer än var tredje (34 procent) uppgav att deras företags miljöengagemang inte är koordinerat med leverantörer eller leverantörskedjan.

Fakta:

BT och miljö
• BT har utvecklat ett IT-mätverktyg för att mäta sina koldioxidutsläpp. Detta verktyg kan användas av företag för att hjälpa dem mäta sina utsläpp och skapa en hållbarare affärsmodell.
• BT har minskat sina koldioxidutsläpp med 60 procent sedan 1996, och avser minska dem med 80 procent (jämfört med 1996 års nivå) till 2016
• BT har ett av de största kontrakten för grön energi i världen. Tillsammans med npower och British Gas kommer BT att reducera utsläppen motsvarande 300.000 hushåll i Storbritannien.
• 12,239 BT-anställda arbetar hemifrån, och ytterligare 1,467 har flexibla arbetstider. De som har flexibla arbetstider är 21 procent mer produktiva och har mindre sjukfrånvaro.
• BT samarbetar med UNICEF för att förbättra tillgången på utbildning och IT-teknologi i eftersatta samhällen i Brasilien, Kina och Sydafrika.

Prenumerera