Delårsrapport 1januari- 30 september 2001

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2001 Nettoomsättningen har under niomånadersperioden ökat med 36 procent till 145,2 MSEK (107,1) Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (-6,8) Resultatet före skatt uppgick till 2,5 MSEK (-7,4) Vinsten per aktie var under perioden 0,31 SEK (-1,17) På rullande 12-månadersbasis uppgick; nettoomsättningen till 215,4 MSEK (177,3 för helåret 2000) rörelseresultatet till 21,8 MSEK (12,3 för helåret 2000) rörelsemarginalen till 10 procent (7 för helåret 2000) Utfall tredje kvartalet; nettoomsättning 42,6 MSEK (34,0) +25 procent rörelseresultat -1,1 MSEK (-4,0) Nya kunder under tredje kvartalet är, bl.a. Genentech, Barclays, Biovitrum, Sandvik samt Cingular Wireless. BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag. Omsättning BTS nettoomsättning ökade under de första nio månaderna med 36 procent och uppgick till 145,2 MSEK (107,1). Omsättningen ökade under tredje kvartalet med 25 procent och uppgick till 42,6 MSEK (34,0). På rullande 12 månadersbasis uppgick nettoomsättningen till 215,4 MSEK (177,3 för helåret 2000). Om valutakurserna varit oförändrade under perioden skulle tillväxten uppgått till 25 procent de första nio månaderna och 11 procent det tredje kvartalet. [REMOVED GRAPHICS] BTS syn på marknad och omsättningsutveckling Den allmänna konjunkturförsvagningen under årets första halvår har fortsatt under tredje kvartalet och har förstärkts ytterligare pga följdverkningar av händelserna i USA den 11 september. BTS strategi under konjunkturnedgången har varit och är baserad på tre punkter; 1. Fokus på sektorer med lägre konjunkturkänslighet. 2. Erbjudande till kunderna av mer kostnadseffektiva lösningar med kortare återbetalningstid. 3. Förbättrad produktivitet och kostnadskontroll inom den egna organisation. Strategin har genomförts konsekvent under niomånadersperioden: 1. BTS har under niomånadersperioden haft framgång i att öka intäkterna från nya och befintliga kunder i mindre konjunkturkänsliga sektorer. Som nya kunder under tredje kvartalet har bl.a. tillkommit Genentech, Barclays, Biovitrum, Sandvik och Cingular Wireless. Under första halvåret tillkom som nya kunder bla Agilent, Sprint, Weyerhaeuser, AMP, JM, Raytheon, Aventis, Liz Claiborne, Eka Chemical och Uni Credito. 2. BTS har under andra kvartalet lanserat intranätsimuleringar som kan användas kostnadseffektivt av kundföretagen med goda resultat. Därtill har ett flertal kundprojekt givits ökat fokus på åtgärder som snabbt ger lönsamhetsförbättring hos bolagets kunder. 3. Kostnadskontroll och produktivitetsförbättringar inom BTS gör att ny- och ersättningsrekryteringar inte behöver genomföras i den omfattning som budgeterats. Viss personal har flyttats mellan bolagets enheter till mer snabbt växande områden. Effekter av händelserna i USA den 11 september Den omedelbara effekten för BTS USA efter händelserna har varit uppskjutna seminarier och avbokningar pga reserestriktioner hos kundföretagen. Under tiden efter 11 september har en tendens märkts i marknaden att framflytta inköpsbeslut. Inom särskilt drabbade branscher t.ex. flyg och försäkring, har efterfrågan varit väsentligt lägre, varför säljresurser förts över till andra sektorer. Denna utveckling gäller såväl i USA som i Europa. Resultat Koncernens resultat före skatt för de första nio månaderna förbättrades och uppgick till 2,5 MSEK (-7,4) och rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (-6,8). Rörelsemarginalen under niomånadersperioden var 2 procent (-6), dvs en förbättring sedan 2000 med 8 procentenheter. För tredje kvartalet uppgick resultatet före skatt till -0,7 MSEK (-4,4) och rörelseresultatet till -1,1 MSEK (-4,0). Rörelseresultatet på rullande 12 månadersbasis förbättrades till 21,8 MSEK (12,3 för helåret 2000). Rörelsemarginalen på rullande 12 månadersbasis var 10 procent (7 för helåret 2000). Under det fjärde kvartalet 2000 uppgick rörelseresultatet till 19,1 MSEK. Kvartal fyra innevarande år bedöms ge ett lägre resultat. Ökad licensandel Nettoomsättningen under niomånadersperioden hänförlig till seminarier uppgick till 85,1 MSEK (83,7), kundanpassning/utveckling uppgick till 27,6 MSEK (10,4), licenser 25,0 MSEK (5,8) samt övriga intäkter 7,5 MSEK (7,2). Licensandelen uppgick under de första nio månaderna till 17 procent (5). Andelen har succesivt ökat från 5 procent för helåret 1999 och 9 procent för helåret 2000 pga ökad efterfrågan på manuella och intranätbaserade simuleringar. Licensandelen under kvartal tre var 19 procent. Licensförsäljningen möjliggör för BTS att ge kunderna tillgång till BTS affärssimuleringar och utbildningskoncept så att de på ett mer kostnadseffektivt och enklare sätt kan nå stora målgrupper. För BTS leder det till försäljning av mindre personalintensiva lösningar med högre bruttomarginal. Operativa enheter Nettoomsättning per operativ enhet 2000/01 juli-sept januari-sept rullande 2000 MSEK 2001 (2000) 2001 (2000) 12 mån helår BTS USA 30,8 (23,5) 94,4 (58,3) 137,3 101,2 BTS Norden 8,8 (7,8) 40,0 (38,0) 59,9 57,9 BTS 3,0 (2,7) 10,8 (10,8) 18,2 18,2 Storbritannie n Totalt 42,6 (34,0) 145,2 (107,1) 215,4 177,3 Rörelseresultat per operativ enhet (koncerngemensamma kostnader fördelade) 2000/01 juli-sept januari-sept rullande 2000 MSEK 2001 (2000) 2001 (2000) 12 mån helår BTS USA 3,5 (1,2) 6,2 (-2,6) 19,3 10,5 BTS Norden -3,6 (-4,2) -1,4 (-3,0) 2,0 0,4 BTS -1,0 (-1,0) -2,1 (-1,2) 0,5 1,4 Storbritannie n Totalt -1,1 (-4,0) 2,7 (-6,8) 21,8 12,3 BTS USA BTS USAs nettoomsättning ökade under de första nio månaderna med 62 procent, jämfört med motsvarande period 2000, och uppgick till 94,4 MSEK (58,3). Rörelsemarginalen var 7 procent (-4). För tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 31 procent, jämfört med tredje kvartalet 2000, och uppgick till 30,8 MSEK (23,5). Rörelsemarginalen för tredje kvartalet var 11 procent (5). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen under de första nio månaderna med 43 procent och under tredje kvartalet med 12 procent. BTS Norden BTS Nordens nettoomsättning uppgick under de första nio månaderna till 40 MSEK (38,0) och rörelsemarginalen till -3 procent (-8). För det tredje kvartalet uppgick nettoomsättning till 8,8 MSEK (7,8) och rörelsemarginalen till -41 procent (-54). BTS Nordens låga tillväxt på 5 procent under niomånadersperioden beror på att man endast delvis lyckats kompensera intäktsminskningar från Ericsson. BTS Norden har därför genomfört vissa personalminskningar genom förflyttning av personal inom BTS-koncernen, naturlig avgång samt några uppsägningar. Åtgärderna får viss positiv resultateffekt under 2001 och full effekt åstadkoms under 2002. För att säkerställa en framtida högre tillväxt genomförs några organisations-förstärkningar. VD för BTS Norden Stefan af Petersens avgår vid årsskiftet för att koncentrera sig på strategiska kundkontakter. Ny VD i BTS Norden blir Pia Anderberg, fn chef för BTS Interactive. Pia Anderberg har en dokumenterad förmåga att leda fokuserade försäljningsinsatser. BTS Storbritannien Omsättningen för BTS Storbritannien under de första nio månaderna uppgick till 10,8 MSEK (10,8). Rörelsemarginalen var -19 procent (-11). För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 3,0 MSEK (2,7) och rörelsemarginalen var -34 procent (-38). Den låga tillväxten och lönsamheten under perioden i BTS Storbritannien beror på minskade intäkter inom telekom- och IT-sektorn samt uppskjutna inköpsbeslut. Säljresurserna har därför fokuserats på andra sektorer bla bank och detaljhandel. Finansiell ställning I juni genomfördes en nyemission och börsintroduktion. BTS finns noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan 6:e juni. Nyemissionen tillförde bolaget 78,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilket disponerades genom att återbetala lån på 28,0 MSEK och resterande 50,1 MSEK har tillförts kassan. BTS soliditet var 80 procent vid utgången av tredje kvartalet. BTS kassaflöde från den löpande verksamheten under de första nio månaderna har uppgått till -16,7 MSEK jämfört med -1,4 MSEK under motsvarande period föregående år vilket förklaras huvudsakligen av amortering av kortfristiga rörelseskulder med 13,0 MSEK samt av ökad rörelsekapitalbindning till följd av ökad omsättning. Tillgängliga likvida medel uppgick vid periodens slut till 55,8 MSEK. Medarbetare Antalet medarbetare inom BTS Group AB per den 30 september var 125. Genomsnittligt antal anställda under perioden var 127 medarbetare (111). Moderbolaget Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 MSEK och resultatet efter finansnetto 0,1 MSEK. Likvida medel uppgick till 47,1 MSEK. Utsikter för 2001 BTS förväntar sig att marknaden försvagas under kvartal fyra vilket kommer att innebära att bolaget inte når uppsatta mål om en organisk nettoomsättningstillväxt om minst 25 procent för året och en förbättrad rörelsemarginal för 2001 jämfört med 2000. Ledningen för BTS bedömer att resultat före skatt för 2001 kommer att bli i nivå med föregående år. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter innebär att intäkter och kostnader redovisas i takt med färdigställandegraden och har beaktats i delårsbokslutet 2001. Mot bakgrund av att rekommendationen inte har någon materiell effekt på bolagets resultat och ställning har någon justering för jämförelseåret ej gjorts. Från och med 2001 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter vilken även har beaktats i jämförelseåret. Tillämpning av rekommendationen ger inte någon materiell inverkan på resultat och ställning för helåret. Kommande rapporttillfällen BTS Group ABs bokslutskommuniké för år 2001 avges den 13 februari 2002. Stockholm den 24 oktober 2001 Henrik Ekelund Verkställande direktör För information, var vänlig kontakta Verkställande direktör Henrik Ekelund (0733-500 150) Finanschef Stefan Brown (08-58 70 70 00) eller se vår hemsida www.bts.com Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av BTS revisorer. BTS Group AB Grevgatan 34 114 53 Stockholm SVERIGE Tel. +46 8 58 70 70 00 Fax. +46 8 58 70 70 01 www.bts.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00150/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00150/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar