Bublar Group AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Oktober - december 2017

  •  Bublar Group AB (publ), (“Bublar”) befinner sig i utvecklingsfas av sina produkter
  •  Nettoomsättningen blev 20 TSEK (0). Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 937 TSEK (-4 199) under kvartalet.
  •  Periodens resultat blev – 2 550 TSEK (-3 342) och resultatet per aktie -0,13 kr (-0,21), respektive -0,11 kr (-0,19) efter utspädning.
  •  Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 20 596 TSEK (4 478 TSEK).
  •  Aktien noterades på NGM Nordic MTF måndagen den 6 november 2017.
  •  Mobilapplikationen Placie, den första applikationen utvecklad av Bublar, beta-lanseras i begränsad omfattning. Den egenutvecklade mjukvaruplattformens funktionalitet bekräftas genom Placie som laddats ner av ca 27 000 användare sedan slutet av november.

Januari – december 2017

  •  Nettoomsättningen blev 20 TSEK (0) under januari-december. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -13 369 TSEK (-7 779) under januari-december.
  •  Periodens resultat blev – 11 048 TSEK (-6 196) och resultatet per aktie -0,44 kr (-0,52), respektive -0,38 kr (-0,45) efter utspädning.
  •  Nyemissioner har genomförts under våren 2017 respektive hösten 2017 vilket sammantaget tillfört bolaget 42,7 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från VD Magnus Granqvist
I slutet av november beta-lanserades Placie - ett unikt socialt nätverk som kombinerar Augmented Reality (AR) och platsbaserad teknik så att mobilanvändare kan skapa och placera virtuella objekt och bilder på verkliga platser. Användare kan interagera med varandra via appens världskarta och skapa eget innehåll med mobiltelefonens kamera i en lekfull form av Augmented Reality. Vi har fått positiv publicitet kring beta-lanseringen i framförallt amerikanska och kinesiska branschmedia. Virtual Reality-forumet VU Dreams beskrev Placie som ”The New Global Augmented Reality Social Network”. 

För Bublar har betatestet varit mycket värdefullt för att testa bolagets mjukvaruplattform i skarp drift. Fram till idag, med begränsad marknadsföring, har ca 27 000 användare via sina smartphones (iOS och Android) delat och tittat på tusentals bilder kopplade till geografiska platser spritt över hela världen. Vi kan konstatera en mycket hög driftsäkerhet i serverplattformen och att vi byggt en plattform med global räckvidd och mycket kort fördröjning vid publicering av innehåll från användarnas mobiler i såväl kart- och kameraläge. Vi har fått bra återkoppling avseende användarbeteenden och ser att globala kartsystemet fungerar snabbt och effektivt. Vi kan också konstatera att vi har en fullt fungerande integration med AppStore, Google Play och Facebook, samt att vår metod för filtrering av användarskapade bilder fungerar. 

Bublar kan nu visa en unik produkt som konkret visualiserar funktionaliteten i vad vi utvecklat. Det betyder mycket i våra möten med de samarbetspartner som vi diskuterar olika projekt med och när vi utvecklar nya spel. 

Teknikplattform
Vi har nu satt en infrastruktur för att utveckla och lansera avancerade mobilspel och mobilapplikationer på ett snabbt och effektivt sätt. Fokus framåt är utveckling av nyskapande mobilspel som kombinerar AR teknik och platsbaserad teknik i kombination med MMO (Massively Multiplayer Online) där stora volymer av användare simultant kan spela tillsammans med varandra. 

Nytt AR-spel i kvartal 2
Bublar utvecklar nu ett spel med planerad release i betaversion under andra kvartalet 2018 baserat på den senaste AR-tekniken som Apples ARKit erbjuder. I spelet kombinerar vi AR med rörelseigenkänning (motion tracking) och kommer därmed kunna presentera nya spelfunktioner på ett unikt sätt baserat på den senaste smartphone-tekniken. 

Varumärkessamarbeten 
Vår ambition är att ingå ett samarbete med ett globalt varumärke för att tillsammans lansera nya spel med kända karaktärer. Vi är i fortsatt dialog med såväl bolag inom spel- och underhållning som varumärken inom B2C-sektorn och kommer presentera utfallet så snart avtal träffats.

Viktig information
Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Kontakt
För eventuella frågor kring kvartalsrapporten vänligen kontakta

Magnus Granqvist, VD

E-post: magnus.granqvist@bublar.com
alternativt 
Anders Lindell, CFO 
anders.lindell@bublar.com

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-559 251 20

Hemsida: www.bublar.com, E-post: hello@bublar.com

Prenumerera

Dokument & länkar