KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BUBLAR GROUP AB (publ) DEN 24 MAJ 2018

Aktieägarna i Bublar Group AB (publ), 559019-7462, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018, kl.18.00, på Sveavägen 9-11, plan 2 Hitech Building (lokal: Tim Berners-Lee) i Stockholm. Registrering börjar kl. 17.30.

RÄTT ATT DELTAGA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018,
dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 18 maj 2018. Anmälan kan göras under adress Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, per telefon 08-559 251 20 eller via e-post investorrelations@bublar.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, person- nummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken fredagen den 18 maj 2018, för att ha rätt att delta vid årsstämman. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före årsstämman insändas per brev till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.bublar.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det hos bolaget och därvid uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer 
 11. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna 
 12. Val av styrelse och revisorer 
 13. Ändring av bolagsordningen 
 14. Bemyndigande att besluta om emissioner 
 15. Beslut om att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (aktieägarinitiativ) 
 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019 
 17. Avslutande av årsstämman

  PUNKT 2 – Val av ordförande vid årsstämman Styrelsen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokat Gustaf Cardelius, Advokatfirman Carthiel AB.

PUNKT 13 – Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ska ändras varigenom § 5 i bolagsordningen ska få följande nya lydelse:

§ 5. Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

PUNKT 14 – Bemyndigande att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt om emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Bemyndigandet ska omfatta nyemissioner av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

PUNKT 15 – Beslut om att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (aktieägarinitiativ)

Aktieägare i bolaget har inkommit med begäran att bolagsstämman ska fatta beslut om att bolaget ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

PUNKT 16 – Beslut om valberedning inför årsstämman 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att en valberedning inför årsstämman 2019 ska utses enligt nedanstående.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2018 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största fyra aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 25 265 445, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 25 265 445.

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN M.M.

Förslagen är fullständiga i denna kallelse.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.bublar.com) senast från och med den 3 maj 2018 och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att läggas fram och finnas tillgängliga på årsstämman.

UPPLYSNINGAR VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningsplikten avser också koncernredovisningen.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 17.30 CET.

Stockholm i april 2018

Bublar Group AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar