FinnvedenBultens bokslutsrapport för perioden januari – december, 2012

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 7 FEBRUARI, 2013

Tufft avslut på 2012, lovande satsningar i Ryssland och Kina, oförändrad utdelning

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 677 (803) MSEK, en minskning med 15,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10 (43) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,4% (5,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 (30) MSEK.
 • Resultat efter skatt belastas med en engångseffekt om -19 MSEK som en följd av förändrad skattesats i Sverige.
 • Orderingången uppgick till 578 (780) MSEK, en minskning med 25,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44 (97) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,77 (1,40) SEK. Justerad för engångseffekt av förändrad skattesats i Sverige var resultat per aktie 0,14 (1,40) SEK.
 • Två strategiskt viktiga avtal tecknade om etableringar i Ryssland och Kina, båda med betydande tillväxtpotential.

JANUARI - DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 963 (3 085) MSEK, en minskning med 3,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 101 (202) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4% (6,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 42 (114) MSEK.
 • Resultat efter skatt belastas med en engångseffekt om -19 MSEK som en följd av förändrad skattesats i Sverige.
 • Orderingången uppgick till 2 833 (3 209) MSEK, en minskning med 11,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 72 (144) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,00 (6,57) SEK. Justerad för engångseffekt av förändrad skattesats i Sverige var resultat per aktie 2,91 (6,57) SEK.
 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 2,00 kronor per aktie till Årsstämman.

FinnvedenBultens omsättning minskade avsevärt under det fjärde kvartalet, främst till följd av en mycket låg aktivitet inom europeisk fordonsindustri i slutet av kvartalet. Utöver de tidigare kommunicerade neddragningarna av inneliggande order mot slutet av året har ytterligare volymreduktioner och stoppdagar införts med mycket kort framförhållning. Detta resulterade i kraftigt minskade produktions- och leveransvolymer i december. Utvecklingen under december medförde därför en underabsorption i flera av koncernens fabriker med en stor negativ effekt på resultatet. Givet rådande osäkra marknadsläge fortsätter vi att prioritera kostnadsreduceringar. Detta i form av såväl initierade som planerade strukturåtgärder som löpande effektivitetsåtgärder inkluderande beslutade personalreduktioner.

Både division Bulten och Finnveden Metal Structures har under kvartalet lyckats nå betydelsefulla och strategiskt viktiga milstolpar i form av avtal om nya etableringar i Ryssland respektive Kina. Satsningarna ger betydande tillväxtmöjligheter, ökad konkurrenskraft samt förbättrad produktionsstruktur. Vi ser fram emot att utveckla dessa verksamheter under kommande år. Glädjande är också att leverans och orderingång under inledningen av året har återhämtat sig i förhållande till decembers låga nivå.

Johan Westman, VD och koncernchef

Rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman i telefonkonferens torsdagen den 7 februari kl.15:30. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se ca 30 minuter innan konferensen startar.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 363031#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 7 maj 2013 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5196, USA +1 877 679 2989. Kod: 345736#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari kl.13:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Taggar:

Om oss

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Prenumerera

Dokument & länkar