FinnvedenBultens delårsrapport för första kvartalet 2013

Svag omsättning, men successivt ökad orderingång jämfört med kvartal tre och fyra föregående år

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 709 (807) MSEK, en minskning med 12,1% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19 (40) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 2,7% (5,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 6 (30) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 812 (865) MSEK, en minskning med 6,0% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54 (50) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,28 (1,42) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 11 april 2013 upphävt Skatteverkets omprövningsbeslut och medger avdrag för ränta på aktieägarlån enligt inlämnade deklarationer.

FinnvedenBultens omsättning minskade under det första kvartalet med 12 procent som en effekt av den svaga konjunkturen med efterföljande lägre produktionstakt inom den europeiska fordonsindustrin. Justerat för valutaeffekter var minskningen 10 procent. Utöver detta har fortsatta produktionsstörningar hos en av våra största kunder påverkat våra volymer betydligt under kvartalet. Produktionen vid berörd fabrik löper nu normalt. Jämfört med fjärde kvartalet 2012 har orderingången ökat markant.

Division Bulten fortsätter att utvecklas väl med goda förutsättningar att öka sina marknadsandelar. Division Finnveden Metal Structures pågående struktur­åtgärder, med en ökande andel produktion i vår polska gjuterienhet, löper på enligt plan. Dock krävs ytterligare insatser för att skapa uthållig lönsamhet inom gjuteriverksamheten.

Koncernens strategiska plan ligger fast och arbetet med våra nya etableringar på tillväxtmarknaderna i Ryssland och Kina fortlöper planenligt. Kostnadsreduceringar och löpande effektivitetsförbättringar prioriteras parallellt med de pågående strukturåtgärderna för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft. Den utmanande affärsmiljön kräver ett intensifierat arbete med vår inre effektivitet och nya affärer.

Glädjande är att vi fortsätter att ta nya affärer baserade på Bultens fullservicekoncept och Finnveden Metal Structures erbjudande inom multi-material.

Johan Westman, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens onsdagen
den 24 april kl.14:30 då rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman. Övriga medverkande från bolaget är vice VD, Tommy Andersson och ekonomi- och finansdirektör, Helena Wennerström. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se cirka 30 minuter innan telefonkonferensen startar.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 291050#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 8 maj 2013 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5196, USA +1 877 679 2989. Kod: 346727#.

Göteborg, 24 april 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013, kl.13:00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Taggar:

Om oss

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Prenumerera

Dokument & länkar