FinnvedenBultens halvårsrapport 2013

Starkt kvartalsresultat och bra kassaflöde. Kraftfulla omstruktureringar initierade inom gjuteriverksamheten

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 814 (830) MSEK, en minskning med 1,9 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 51 (40) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 6,3 % (4,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21 (40) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 2,6 % (4,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 39 (25) MSEK och 36 (25) MSEK justerat för engångsposter om netto 3 MSEK bestående av skatteintäkt från medgivna ränteavdrag enligt Kammarrättens dom (27 MSEK) samt kostnader för omstruktureringsprogram (-24 MSEK).
 • Orderingången uppgick till 830 (781) MSEK, en ökning med 6,3 % jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60 (63) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,87 (1,20) SEK. Justerat för engångposter var resultat per aktie 1,72 (1,20) SEK.
 • Ytterligare kraftfulla omstruktureringsåtgärder av gjuteriverksamheten har initierats.

JANUARI - JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 524 (1 637) MSEK, en minskning med 7,0 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 71 (80) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 4,7 % (4,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40 (80) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 2,6 % (4,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 45 (55) MSEK och 42 (55) MSEK justerat för engångsposter om netto 3 MSEK bestående av skatteintäkt från medgivna ränteavdrag enligt Kammarrättens dom (27 MSEK) samt kostnader för omstruktureringsprogram (-24 MSEK).
 • Orderingången uppgick till 1 642 (1 645) MSEK, vilken är i paritet med samma period som föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 114 (113) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,15 (2,62) SEK. Justerat för engångsposter var resultat per aktie 2,00 (2,62) SEK.

”Återhämtningen i försäljning och orderingång som noterades i slutet av första kvartalet fortsatte under det andra kvartalet. Ökade leveransvolymer och ökat kapacitetsutnyttjande i kombination med genomförda rationaliseringar gav en betydande resultateffekt jämfört med föregående kvartal.

Division Bulten är fortsatt framgångsrik med sitt FSP-koncept (Full Service Provider). Ökade leverans- och produktionsvolymer från både befintliga och nya kontrakt gav en positiv effekt på lönsamheten. Möjligheterna till ökade marknadsandelar framöver bedöms vara fortsatt mycket goda. Även i division Finnveden Metal Structures har lönsamheten förbättrats jämfört med föregående kvartal genom ökade leverans- och produktionsvolymer samt genomförda rationaliseringsåtgärder. Ytterligare insatser inom divisionen, utöver tidigare initierade, har påbörjats för att renodla gjuteriverksamheten och koncentrera all magnesiumgjutning till Polen. De samlade åtgärderna förväntas ge betydande resultatförbättringar samt en lägre risknivå i verksamheten framöver.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens fredagen den 12 juli kl.11:00 då rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman. Övriga medverkande från bolaget är vice VD, Tommy Andersson och ekonomi- och finansdirektör, Helena Wennerström. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se cirka 30 minuter innan telefonkonferensen startar.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 358163#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 26 juli 2013 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5196, USA +1 877 679 2989. Kod: 347588#.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, Vice President Corporate Communications
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2013, kl.08:15.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Taggar:

Om oss

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Prenumerera

Dokument & länkar