Bures valberedning inför årsstämman 2008

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Ulf Strömsten, företräder Catella Kapitalförvaltning
Peter Rudman, företräder Nordeas fonder
Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning AB
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2006. Valberedningen representerar tillsammans drygt 36 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Bures årsstämma hålls den 23 april 2008 kl 15.00 i Göteborg.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken "Investor Relations", "Bolagsstyrning".

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Box 5419, 402 29 Göteborg.


Göteborg den 12 oktober 2007

Bure Equity AB (publ)Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar