Bures valberedning inför årsstämman 2009

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning AB
Ulf Strömsten, företräder Catella Fondförvaltning
Peter Rudman, företräder Nordeas fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2008. Valberedningen representerar tillsammans cirka 35 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Bures årsstämma hålls den 28 april 2009 kl 15.00 i Göteborg.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken "Investor Relations", "Bolagsstyrning".

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Box 5419, 402 29 Göteborg.


Göteborg den 25 september 2008

Bure Equity AB (publ)

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar