Bures valberedning inför årsstämman 2014

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Jesper Grünbaum, utsedd av familjen Tigerschiöld
Peter Rudman, utsedd av Nordea Fonder
Per Björkman, utsedd av familjen Björkman

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2013. Valberedningen representerar tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 24 april 2014.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se under rubriken ”Investor Relations/Bolagsstyrning”.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2014.

   
Stockholm den 6 november 2013

Bure Equity AB (publ)

  
För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Tel: 08-614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2013 kl. 11:00

Taggar:

Om oss

Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är det Bures målsättning att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar