Bures valberedning inför årsstämman 2017

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 November 2016 kl. 13:00.

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld
Per Björkman, utsedd av familjen Björkman


Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2016. Valberedningen representerar tillsammans cirka 43 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 3 maj 2017.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybro-gatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2017.

Stockholm den 1 november 2016

Bure Equity AB (publ)


För mer information kontakta:


Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Tel: 08-614 00 20

Taggar:

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar