Bures valberedning inför årsstämman 2017

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 November 2016 kl. 13:00.

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld
Per Björkman, utsedd av familjen Björkman


Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2016. Valberedningen representerar tillsammans cirka 43 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 3 maj 2017.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybro-gatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2017.

Stockholm den 1 november 2016

Bure Equity AB (publ)


För mer information kontakta:


Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Tel: 08-614 00 20

Taggar:

Om oss

Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är det Bures målsättning att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar