Delårsrapport januari-september 2017

Delårsperiod januari-september 2017

  • Substansvärdet var 126,50 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent.
  • Bures substansvärde var 8 770 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 10,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 12,5 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 864 Mkr (2 178). Resultatet per aktie uppgick till 26,88 kr (31,41).
     

Vd-ord

Bures substansvärde per aktie steg med 21,5 procent under det tredje kvartalet. Kraftiga uppgångar i de största portföljbolagen Mycronic, +45,6 procent och Vitrolife, +24,9 procent, stod återigen bakom denna fantastiska uppgång. SIX Return Index steg under samma period med 1,5 procent. En inte alltför märkvärdig uppgång för ett kvartal men mellan månaderna var dock förändringen i indexet betydande. Under juli och augusti föll SIX RX med 3,0 respektive 0,9 procent för att sedan kraftigt vända uppåt under september med hela 5,6 procent. Årets uppgång i SIX RX summerar därmed till 12,5 procent. Hittills i år har Bures substansvärde per aktie stigit med 24,3 procent.

Flera av portföljbolagen har redovisat fina delårsrapporter. Mycronics rörelseresultat var i kvartalet något lägre än förra året men sett över nio månader är rörelseresultatet upp 87 procent. Lägg därtill en rekordstor orderingång inom bolagets båda affärsområden. Vitrolife uppnådde en milstolpe i bolagets historia då bolagets omsättning för första gången översteg 1 Mdkr, sett över rullande 12 månader. Mycket glädjande var att Mercuri efter flera år med negativ omsättningstillväxt nu har lyckats bryta den trenden. YTD har Mercuris omsättning stigit med ca 5 procent jämfört med föregående år.

Under kvartalet har det varit vaktombyte i två av våra portföljbolag. I juli tillträdde Mikael Norin som Vd för Cavotec och i september började Erik Norberg som Vd för Lauritz. Det är alltid med stor respekt man genomför ledarskapsbyten i organisationer med starka kulturer. Min förhoppning är att de nya ledarna kommer att tas emot väl i respektive organisation och att de framgångsrikt kan vidareutveckla verksamheterna och ta dem till nya nivåer. Jag vill avslutningsvis ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till ledarna som lämnat.
 

Bure Equity AB (publ)
    

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 8:30.

Taggar:

Om oss

Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är det Bures målsättning att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar