Bolagsstämma i Investment AB Bure

Bolagsstämma i Investment AB Bure Bures koncernchef Roger Holtback delgav stämmodeltagarna att 1998 års verksamhet startat mycket positivt med realisationsvinster (netto) i moderbolaget på 238 MSEK (561 MSEK helåret 1997). Koncernmässiga realisationsvinster uppgår till 398 MSEK. Under årets första månader har även ett antal förvärv genomförts; Medi Lab i Danmark, Bergen Medisinske Senter och Norlab i Norge samt 55 procent av Dimension och 14 procent i Mölnlycke Health Care. Vidare redogjorde Roger Holtback för att den räntebärande portföljen i kapitalförvaltningen inom moderbolaget kommer att avvecklas under april 1998. De frigjorda medlen kommer främst att investeras i verksamheter som kompletterar den fastställda inriktningen mot den kvalificerade tjänstesektorn. Substansvärdet per den 25 mars uppgick till 99 SEK per aktie, vilket är en ökning med 11 SEK sedan årsskiftet. Under samma period har Bureaktien stigit med 28 procent. Bureaktien har i genomsnitt stigit med över 40 procent per år sedan noteringen i Reutersystemet 1993, dessutom har utdelningen givit en årlig direktavkastning på 4-5 procent. Bures fastlagda utdelningspolicy innebär att minst 5 procent av det synliga substansvärdet skall delas ut. För åren 1997, 1998 och 1999 skall den dock vara minst 5 SEK per aktie. Styrelsens utdelningsförslag om 5,50 SEK per aktie fastställdes av stämman. Samtliga ledamöter i sittande styrelse omvaldes för ytterligare en mandatperiod. Bengt Eskilson, Jan Blomberg, Bo C E Ramfors, Gösta Wiking, Maria Lilja, Olle G P Isaksson, Per-Ove Engelbrecht samt Roger Holtback. Bolagsordningen ändrades på ett antal punkter (se även bilaga): Verksamhetsparagrafen kortades och förtydligades. Antalet styrelseledamöter skall vara lägst fem och högst nio ledamöter. Reglerna avseende särskild rösträttsbegränsning slopades. Följande paragrafer har utgått, §4 samt §§13-15. Beslut togs även att inrätta en nomineringskommitté inför 1999 års bolagsstämma, avseende val av styrelserepresentanter, bestående av fyra ledamöter. Till nomineringskommitté utsågs Per Smeds (ALMI Företagspartner), Jan-Erik Erenius (AMF Pension), William af Sandberg, (SEB och Trygg Hansa Fonder) och Peter Sandberg (Sjätte AP-fonden). Göteborg 26 mars 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information, vänligen kontakta. Knut Leman, Informationsdirektör, +46 31 335 76 75 Fredrik Sanell, Investor Relations, +46 31 335 76 51 Tidigare lydelse Nuvarande lydelse §1. Firma §1. Firma Bolagets firma är Oförändrad Investmentaktiebolaget Bure. Bolaget är publikt (publ). §2 Säte §2 Säte Bolagets styrelse har sitt säte Oförändrad i Göteborg. §3 Verksamhet §3 Verksamhet Bolaget skall på kommersiella Bolaget skall investera i och grunder tillhandahålla utveckla företag i syfte att riskkapital till små- och skapa värdetillväxt för medelstora företag, dock ej bolagets aktieägare. Bolaget företag som bedriver skall vara investmentbolag. bankrörelse. Detta ska företrädesvis ske genom investeringar i små och medelstora företag och att utöva aktivt ägarskap i dessa företag och/eller att tillhandahålla förlagslånekapital - med eller utan andel i vinst - och/eller att ställa lånegarantier till sådana företag. Bolaget äger fullgöra verksamhetsföremål som nu sagts genom att lämna förvaltningsuppdrag till självständiga förvaltare. För verksamheten ska tillämpas bolagets vidvar tid gällande, av styrelsen fastställda, placeringsreglemente. §4 Likviditetsförvaltning Utgår Medel som inte är placerade enligt §3 ovan, skall placeras med låg risk och hög likviditet i enlighet med bolagets vid var tid gällande, av styrelsen fastställda, likviditetshanteringsinstruktio n. §5 Aktikapital §4 Aktikapital Aktiekapitalet skall utgöra Oförändrad lägst 272.000.000 kronor och högst 1.088.000.000 kronor. §6 Akties nominella belopp §5 Akties nominella belopp Aktie skall lyda på 10 kronor. Oförändrad §7 Räkenskapsår §6 Räkenskapsår Bolagets rälenskapsår skall Oförändrad vara kalenderår. §8 Styrelse §7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Den första utan suppleanter. Styrelsen mandatperioden omfattar tiden väljes på bolagstämma för tiden intill slutet av den ordinarie intill slutet av nästa bolagsstämman 1994. Från och ordinarie stämma. med den ordinarie stämman 1994 väljs styrelsen årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelseledamot som valts vid den konstituerande stämman kan entledigas i förtid, förutom på egen begäran, endast efter bolagsstämmobeslut, vilket biträtts av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna med mer än hälften av bolagets aktier. §9 Revisorer §8 Revisorer För granskning av bolagets För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper, årsredovisning jämte utses årligen vid ordinarie räkenskaperna samt styrelsens bolagsstämma två revisorer med och verkställande direktörens två suppleanter för tiden förvaltning utses årligen vid intill utgången av nästa ordninarie bolagsstämma två ordinarie bolagsstämma. revisorer med två suppleanter Samtliga skall vara för tiden intill utgången av auktoriserade revisorer. nästa ordinarie bolagsstämma. Samtliga skall vara auktoriserade revisorer. §10 Bolagsstämma §9 Bolagsstämma i) Kallelse i) Kallelse Kallelse till bolagsstämman Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till skall ske genom brev till aktieägarna eller genom aktieägarna eller genom kungörelse i en i Göteborg kungörelse i en i Göteborg och utkommande dagstidning tidigast en i Stockholm utkommande fyra veckor och senast två dagstidning tidigast fyra veckor före stämman. veckor och senast två veckor Aktieägare, som vill deltaga i före stämman. förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara ii) Oförändrad upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende iii) Tid för bolagsstämman förhållandena tio dagar före Ordinarie bolagsstämma hålles stämman, dels göra anmälan till en gång årligen senast under bolaget senast 12.00 den dag maj månad som anges i kallelsen till iv) Oförändrad stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän Nuvarande lydelse helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller v) Rösträtt nyårsafton och inte infalla Vid bolagsstämma får varje tidigare än femte dagen före röstberättigad rösta för fulla stämman. antalet av honom ägda och ii) Ordförande företrädda aktier utan Styrelsens ordförande eller den begränsning i röstetalet styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts. iii) Tid för bolagsstämman Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen senast under juni månad. iv) Ärenden På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) val av ordförande vid stämman 2) upprättande och godkännande av röstlängd. v al av en eller två justeringsmän; Tidigare lydelse p rövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 5) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 6) beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncern- revisionsberättelsen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 7) bestämmandet av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman; 8) fastställande av arvode åt styrelse; 9) fastställande av arvode åt revisorer; 10) val av styrelse; 11) val av revisorer och suppleanter; 12) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. v) Rösträtt Vid bolagsstämma får ingen för egna eller andras aktier rösta för sammanlagt mer än en tiondel av de vid stämman företrädda aktierna. §11 Avstämningsförbehåll §10 Avstämningsförbehåll Den som på fastställd Oförändrad avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckningen enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare. §12 Likvidation §11 Likvidation Beslut att bolaget skall träda Beslut att bolaget skall träda i likvidation är inte giltigt i likvidation är giltigt om det med mindre det biträtts av biträtts av aktieägare med mer aktieägare med mer än tre än två tredjedelar av såväl de fjärdedelar av bolagets på stämman avgivna rösterna som samtliga aktier. två tredjedelar av de på stämman företrädda aktierna. §13 Nedsättning av bolagets Utgår - regleras av aktiekapital aktiebolagslagen Beslut om nedsättning av aktiekapitalet för ändamål som anges i 6 kap 1 § första stycket 2 eller 3 aktiebolagslagen är inte giltigt med mindre det biträtts av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av bolagets samtliga aktier. §14 Fusion Utgår - regleras av Beslut om fusion, varigenom aktiebolagslagen bolaget upplöses utan likvidation, är inte giltigt med mindre det biträtts av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av bolagets samtliga aktier. §15 Ändringar av Har upphört att gälla bolagsordningen Följande skall gälla till och med utgången av 1997. Beslut om ändring av bolagsordningens §3, §4, §8, §10 v), §12, §13, §14 eller denna §15 är inte giltigt med mindre det biträtts av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av bolagets samtliga aktier. Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (980326 Bolagsstämma.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar