Bures substansvärde 30 december: 81 kronor

Bures substansvärde 30 december: 81 kronor Investment AB Bures beräknade substansvärde uppgick den 30 december till 81 SEK per aktie. Enligt den fastlagda ut-delningspolitiken att dela ut minst fem procent av substans-värdet, dock lägst fem kronor, innebär det per samma datum en direktavkastning på 6,2 procent. Under 1996 har Bures substansvärde, inklusive till aktieägarna lämnad utdelning, ökat med 30 procent. Styrelsen i Investment AB Bure fastlade i december 1996 en preciserad utdelningspolitik för åren 1997, 1998 och 1999. Minst fem procent av det synliga substansvärdet, dock lägst fem kronor kommer årligen att delas ut, förutsatt respektive bolagstämmas god-kännande. Räknat på en börskurs på 81 SEK (961230) innebär det en direktavkastning på 6,2 procent. Bures substansvärde beräknas utifrån moderbolagets balansräkning och utgörs av synligt eget kapital inklusive beräknat resultat under perioden. Börsnoterade aktieinnehav värderas till aktuell börskurs utan hänsyn till eventuellt mervärde i kontrollposter. Onoterade aktie-innehav vilka bl a utgörs av Bure Hälsa och Sjukvård samt innehaven inom ramen för Nordic Capital, värderas till bokförda värden. Penningmarknadsinstrument värderas till kurs beräknad efter gällande marknadsränta. Under 1996 har substansvärdet ökat från 65 till 81 SEK per aktie. Dessutom har till aktieägarna lämnats utdelning om 3,25 SEK. Göteborg den 7 januari 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Hans Ljungkvist, Ekonomi- och finansdirektör 031 - 335 76 35 Hans Eric Melin, Investor Relations 031 - 335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970107buressubstans.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar