Guide Datakonsult förvärvar Communicator

Guide Datakonsult förvärvar Communicator - Börsintroduktion förbereds av Guide Guide Datakonsult AB har förvärvat samtliga aktier i Communicator AB. Communicator är ett leverantörsoberoende IT-konsultföretag specialiserat på tjänster inom mobila kommunikationssystem samt data- och telekommuni-kation och har sedan 1995 varit hälftenägt av Guide Datakonsult och Investment AB Bure. Guidekoncernen inklusive Communicator beräknas 1998 omsätta över 500 MSEK. Ägarnas inriktning är att Guide skall börsnoteras under 1998 förutsatt tillfredsställande marknadsläge. Guide Datakonsult AB, som ägs till 45 procent av affärsområde IT/InfoMedia i Investment AB Bure, förvärvar Bures 50-procentiga andel i Communicator via apportemission. I samband med extra bolagsstämma i Guide Datakonsult föreslås beslut om emission av ytterligare aktier för tidigare genomfört förvärv av Unusual Systems samt för att erbjuda anställda i Communicator delägande. "Det här är en logisk affär, säger Ulf Ivarsson, chef för Bure IT/InfoMedia. Guide och Communicator kompletterar varandra väl och det finns en betydande utvecklingspotential. Ur Bures perspektiv innebär detta en intensifierad satsning på att expandera området IT-tjänster där Guide/Communicator är en viktig plattform. Som börsnoterat bolag bedömer jag att Guide kan bli ett av de mest intressanta placeringsalternativen inom IT-området." Guide Datakonsult grundades 1988 och är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten är helt branschoberoende och utgörs främst av systemutveckling, teknisk systemintegration och IT-management. Antalet anställda uppgår till 305 och 1997 beräknas omsättningen uppgå till knappt 300 MSEK. Communicator är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom mobila kommunikationssystem samt data- och telekommunikation. Företaget har 155 anställda i Stockholm, Uppsala och Göteborg och beräknas för 1997 omsätta cirka 125 MSEK. Verksamheten bedrivs inom olika teknikområden med tyngdpunkt på signal- och ledningssystem, kommunikationssystem och teleanläggningar. Lönsamheten har under 1997 utvecklats mycket positivt. Resultatet för 1997 beräknas uppgå till 7 MSEK jämfört med en förlust 1996 på -1 MSEK och den positiva trenden förväntas fortsätta. "Communicator kompletterar vår verksamhet väl och gör att vår kapacitet stärks inte minst inom teknisk systemutveckling och kommunikation", säger Göran Westling, koncernchef i Guide Datakonsult. "Communicator kommer att bli en viktig del i utvecklingen av Guidekoncernen som det ledande oberoende konsultföretaget i Sverige." Med Communicator blir Guide ett av de största renodlade konsultföretagen på den svenska marknaden och får ett heltäckande tjänsteutbud inom IT-konsulting. "Som en del i Guide stärker vi det samarbete vi redan haft bolagen emellan," säger Mikael Edman, VD i Communicator. "Vi ser stora fördelar med att våra tjänster erbjuds inom ramen för ett bredare utbud, vilket nu blir möjligt inom Guide". Genom uppgörelsen ökar Investment AB Bure sitt ägande i Guide till 47 procent. Övriga aktier ägs av ledning och personal i Guidekoncernen. I samband med ägarförändringen inleds också arbetet att genomföra en marknadsnotering av det nya Guide Datakonsult. Detta planeras ske under första halvåret 1998. Både Communicator och Guide Datakonsult ingår sedan 1996 i Investment AB Bures affärsområde Bure IT/InfoMedia. Utöver de aktuella bolagen ingår Salcom Communication, Adapt Information Systems, UDAC, CR&T och Citat Mediaproduktion i affärsområdet. Dessutom finns här Bures innehav i Scribona som uppgår till 51 procent av kapitalet och 64 procent av rösterna. I november träffades en överenskommelse att förvärva 55 procent i Dimension i Stockholm AB. Göteborg den 25 november 1997 Guide Datakonsult Investment AB Bure AB (publ) För ytterligare information kontakta: Göran Westling, VD Guide Datakonsult AB 08-634 45 00 Karl-Erik Rasmusson, vice VD Guide Datakonsult AB 031-709 50 00 Ulf Ivarsson, Affärsområdeschef Bure IT/InfoMedia 031-335 76 35 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (971125 Guide_Communicator.doc)

Prenumerera