Innovationskapital och Alta Berkeley Associates investerar i Glycorex Transplanta

Innovationskapital och Alta Berkeley Associates investerar i Glycorex Transplantation AB - deltar i utvecklingen av organtransplantation Innovationskapital AB och Alta Berkely Associates har genom en riktad nyemission totalt förvärvat 25 procent av aktierna i Glycorex Transplantation AB. Glycorex Transplantation utvecklar sk komplexa kolhydrater som möjliggör och förenklar organtransplantation, dels mellan människor, dels mellan människor och djur. Investeringen är en saminvestering där båda parter går in med samma andel, på lika villkor. Glycorex Transplantation AB är ett nybildat bolag, frikopplat från Glycorex AB som sedan 1991 producerar komplexa kolhydrater för det finkemiska området. Det nya bolaget, som har sin verksamhet på IDEON i anslutning till Lunds Universitet, bildades för att fullt kunna utnyttja den utvecklingspotential som finns i företagets långtgående forskning kring organ- och xenotransplantation (transplantation av celler mellan människa och djur). "Vi ser en enorm potential i Glycorex Transplantation," säger Staffan Ingeborn, VD i Innovationskapital. "Företaget har kommit mycket långt i sin forskning och ligger långt framme i den medicinska dokumentationen av produkterna. Fördelen med produkterna är att de inte klassificeras som läkemedel vilket betydligt förkortar dokumentationsprocessen ". Glycorex Transplantations verksamhet tar sikte på bristen på mänskliga organ i världen. Framförallt drivs två projekt. Ett är att med sk komplexa kolydrater ta bort vissa blodgruppsbestämmande antikroppar i människokroppen och därmed göra det möjligt att transplantera organ utan hänsyn till blodgrupp hos varken donator eller mottagare. Det andra projektet är likaså ett utnyttjande av komplexa kolhydrater. Genom sk xenotransplantation kan människor få organ från djur, främst grisar, inopererade. "Potentialen för våra produkter är mycket stor och det finns få aktörer inom området," säger Kurt Nilsson, VD för Glycorex Transplantation. "Vi är långt framme i produktutvecklingsprocessen och räknar med en snabb tillväxt på en begynnande marknad. Med Innovationskapital och Alta Berkely Associates som delägare stärker vi våra möjligheter till både en påskyndad produktutveckling och till ökade marknadsinsatser. Innovationskapital har som affärsidé att investera i teknik- och forskningsbaserade bolag inom framförallt IT och medicin. Ägare är Investment AB Bure, Chalmers Industriteknik, AB Volvo och S-E-Bankens utvecklingsstiftelse. Alta Berkeley Associates är ett oberoende venture capital-företag baserat i London och Genéve. Investeringar görs på ett paneuropeiskt plan inom samma områden som Innovationskapital. Göteborg den 23 januari 1997 Innovationskapital i Göteborg AB För mer information kontakta: Staffan Ingeborn, VD Innovationskapital 031 - 35 76 35 Laurie Rostron, Alta Berkely Associates +44 171 734 4884 Kurt Nilsson, VD Glycorex Transplantation 046 - 18 57 80 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970123glykorexinnkap.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar