Kapitalmarknadsdag

Bures kapitalmarknadsdag: Bure blir ett investmentbolag med fokus på IT, InfoMedia och "den nya ekonomin" - Börsnotering av Bure Hälsa och Sjukvård år 2000 - Bure Utbildning förbereds för börsen år 2001 Investment AB Bure skall med god riskspridning inrikta sina investeringar till IT, infomedia- området och "den nya ekonomin". Inom två år ska börsnotering ske av såväl Bure Hälsa och Sjukvård som Bure Utbildning och innehaven i Bure Investeringar avyttras. Detta framkom på Bures kapitalmarknadsdag under tisdagen. Samtidigt som den kraftfulla renodlingen genomförs kommer verksamheten inom Bure IT och Bure InfoMedia att expandera. Inriktningen är att skapa ett ledande investmentbolag inom IT och infomedia med hög transaktionsorientering, aktivt ägande i onoterade bolag och ökad internationell närvaro. Därutöver kommer Bure, för att fortsatt säkerställa sin investmentbolagsstatus, att liksom idag ha en kapitalförvaltning. "- Koncentrationen till IT och infomedia sker mot bakgrund av de nya förutsättningar som råder inom dessa områden. Detta kräver en annorlunda affärslogik jämfört med Bures övriga verksamheter inom den kunskapsbaserade tjänstesektorn. På det här sättet kan vi fullt ut nyttja den nya ekonomins möjligheter. En kraftsamling och renodling tydliggör dessutom Bures värden bättre vilket bör minska den höga rabatt som åsatts aktien, sa Roger Holtback, VD och koncernchef i Investment AB Bure. "- Det nya Bure kommer att karaktäriseras av en mycket hög förändringstakt, kompetent management med god branschkunskap och med starkare internationell närvaro", fortsatte Roger Holtback. Initialt kommer Bures inriktning att ske inom fem investeringsområden: IT- konsulttjänster, IT-produkter, e-commerce, infomedia samt venture-satsningar inom IT och infomediaområdet. Inom konsulttjänster har Bure redan en stark position genom innehaven i bl a Guide, Systeam, Dimension och Cygate. Inom IT- produktområdet har teknikföretaget CR&T en nyckelposition genom sin höga tekniska kompetens och förmåga att kommersialisera framtagna produkter som Firedoor, Gatespace och Spotfire. Bure InfoMedia domineras starkt av bolag som Sifo och Citat som har mycket starka positioner på sina respektive marknader. "- Inom två till tre år ska Bure vara det ledande svenska investeringsföretaget inom IT och infomedia. Vårt tidiga insteg i IT- och infomediaområdet har gjort att vi har en gedigen kompetens och unika erfarenheter vad avser dessa branschers affärsförutsättningar. Genom att renodla vår verksamhet kan vi nu bättre ta till vara på de möjligheter som finns såväl i Norden som internationellt" sa Ulf Ivarsson, vice VD i Investment AB Bure. Renodlingen av Bure ligger helt i linje med den affärsmodell som Bure konsekvent arbetar efter. Fram till idag har ledande positioner byggts inom samtliga fokuserade affärsområden, koncentrerade till den tillväxt- och kunskapsbaserade tjänstesektorn. Bure Hälsa och Sjukvård blir nu det första affärsområdet som börsnoteras. Affärsområdet ska noteras under år 2000 genom utdelning till Bures aktieägare. Därefter följer en avyttring av Bure Utbildning genom börsnotering eller som en industriell strukturaffär. "- Bure Utbildning har haft en mycket snabb tillväxt under 1999 och har redan ledande positioner inom samtliga sina verksamhetsområden. Under 2000 kommer vi att fortsätta att ytterligare stärka denna position samtidigt som vi förbereder börsnotering av affärsområdet inom två år," sa Roger Holtback. Under åren 2000 och 2001 kommer också innehaven inom Bure Investeringar att avyttras. Bedömningen från Bures ledning är att de största innehaven, Scribona, Nobel Biocare och Gunnebo, där ett aktivt ägande har skapat betydande värden, kommer att fortsätta att utvecklas väl men att Bures aktiva ägande bör i sin helhet koncentreras till kärnverksamheten inom IT och InfoMedia. Dessutom kommer Bure, för att säkerställa sin investmentbolagsstatus, att fortsatt ha en betydande kapitalförvaltning. Positiv utveckling inom Bure Hälsa och Sjukvård Bure Hälsa och Sjukvård står nu väl rustat för den kommande noteringen, omsättningstakten uppgår för närvarande till 3,1 miljarder SEK. Under 1999 har Bure Hälsa och Sjukvård präglats av fortsatt hög tillväxt och en positiv resultatutveckling. Efterfrågan har ökat inom flera verksamhetsområden vilket lett till en ökad organisk tillväxt. "- Vi går nu över från en extremt snabb tillväxtfas med omfattande förvärv, till att koncentrera oss ytterligare på koncept- och tjänsteutveckling samt organisk tillväxt. Efter förvärvet av S:t Görans Sjukhus har vi verktygen för att förverkliga nya program för en än mer patientnära vård, utvecklad beställarfunktion hos våra uppdragsgivare och nya möjligheter för våra anställda. På sikt skall vi överföra våra nordiska koncept till internationella satsningar sa Per Båtelson, affärsområdesansvarig och VD i Bure Hälsa och Sjukvård. Bure Hälsa och Sjukvård är nu verksamt inom sju olika områden: akutsjukvård, elektiv sjukvård, arbetshälsovård, psykiatri, laboratoriemedicin, radiologi samt äldrevård. Inom samtliga områden finns en väl definierad agenda och inriktning. "- Vi lägger idag ner stora ansträngningar på att i samarbete med S:t Görans Sjukhus ledning och personal utveckla akutsjukvården. Målet är att effektivisera service- och supportfunktioner till förmån för den patientrelaterade vården och i förlängningen skapa ett system för en effektiv vårdprocessutveckling. I fokus står hög patientnöjdhet, förbättrad kvalitet och bättre medicinska resultat. Det är också det som skapar ett högre värde för kunden, dvs de offentliga huvudmännen," redogjorde Per Båtelson. Inom arbetshälsovård och elektiv sjukvård sker nu ett omfattande integrationsarbete. Efter en pilotsatsning i Örebro kommer en lansering inom kort att ske av ett koncept kallat Kurant Access där såväl sjukvård som hälsovård finansieras genom arbetsgivaren. Konceptet skiljer sig från traditionell försäkring genom att samtliga medarbetare kan erbjudas en snabb och effektiv sjukvård utan försäkringsinslag. "- Vi har tidigt varit aktiva inom såväl arbetshälsovård och elektiv sjukvård och sett vilka möjligheter som finns inom området. Kurant Access utvecklas mycket väl och har förutsättningar att revolutionera marknaden för arbetshälsovård," sa Per Båtelson. Snabb tillväxt inom Bure Utbildning Bure Utbildning har under 1999 utvecklats mycket snabbt genom en aktiv förvärvsstrategi. Omsättning uppgår på årsbasis till cirka 900 MSEK. Flera strukturgrepp har tagits. Inom IT-utbildning har förvärvade företag sammanförts i Informator Training Group med en omsättning på 220 MSEK. Mercuri har genomfört flera förvärv och inlett en integration av den internationella verksamheten. Försäljningen uppgår till cirka 600 MSEK. Vittra skolor som bedriver friskoleverksamhet har under 1999 förberett en expansion med 3-4 skolor per år, innebärande en omsättningsökning med cirka 60-100 MSEK per år. Först på tur står L'Estradska skolan på Söder i Stockholm som blir den största friskolan i Sverige. "- Vi har fått en bra start. Målsättningen nu är att dubbla volymen på tre år, fördelat lika på organisk och förvärvad tillväxt. År 2002 skall vi vara ett ledande kompetensutvecklingsföretag i Europa", framhöll Sven-Åke Lewin som är ansvarig för affärsområdet. Rörelsemarginalen för Bure Utbildningen beräknas för 1999 att uppgå till cirka 7 procent. År 2002 är målet en rörelsemarginal på 10 procent. Bure IT får en betydelsefull roll Under kapitalmarknadsdagen presenterade också affärsområdesansvarige Björn Boldt-Christmas verksamheten inom nuvarande Bure IT. Affärsområdet har utvecklats till ett betydelsefullt nätverk av IT-företag med en stor bredd i kompetensen. Under 1999 har inflödet av förfrågningar från IT-bolag uppgått till nära 40 per månad vilket tyder på en mycket hög attraktivitet. Inriktningen för Bure IT har under de senaste två åren varit att stärka de befintliga områdena Nät, Affärskritiska system och Kompetens. Detta har gjorts med ett flertal förvärv och strukturgrepp. Dessutom har flera nya inriktningar etablerats, främst inom affärssystem genom förvärv av Systeam, e-handel genom en samverkan mellan Guide och Dimension, IT-säkerhet genom innehavet i Firedoor samt embedded IT genom verksamhet inom Guide. Under kapitalmarknadsdagen preciserades inriktningen framöver. "- Vi kommer att fortsätta att göra tilläggsförvärv till befintliga bolag för fortsatt tillväxt. Samtidigt ser vi möjligheter att avyttra och exponera värdena i ett antal innehav där vi nu skapat en plattform för en mer självständig tillväxt. Detta gäller framförallt Cygate, Dimension och Systeam där vi kommer att undersöka förutsättningarna för börsnotering eller en industriell strukturaffär under åren 2000 och 2001," sa Björn Boldt-Christmas. "Vår avsikt är dock att även fortsättningsvis vara ägare i företagen för att ytterligare stärka Bure IT som nätverk". Viktiga prioriteringar för Bure IT kommer framöver att vara: säkerhet, e-handelssystem och CRM-system. "- Bures fokusering inom IT-området gör det möjligt att ta till vara de möjligheter som inte minst Skandinavien bjuder inom IT-området. Med vår bakgrund där vi varit med att bygga upp såväl konsultföretag som mjukvaruföretag ser vi att vi kan tillföra mycket inom IT-området inklusive nya områden som e-commerce. Jag vågar påstå att förutsättningarna för entreprenörsdrivna företag att få tillgång till "kompetenta" pengar inom dessa områden har sällan varit så stora som nu med ett nytt mer fokuserat Bure", betonade Björn Boldt-Christmas. "- Inom de kommande två åren kommer man att få se ett mycket aktivt Bure med större omstruktureringar än någonsin tidigare. Våra aktieägare kommer att kunna få ta del i de värden som vi byggt upp inom kunskapsbaserade tjänstesektorn samtidigt som Bure kommer att bli en allt aktivare aktör inom IT- och infomediaområdet. Vårt mål är att Bure även fortsättningsvis skall betraktas som ett av Nordens mest spännande investmentbolag, nu rustat för att möta den nya ekonomins stora möjligheter", avslutade Roger Holtback kapitalmarknadsdagen. Göteborg den 16 november 1999 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Knut Leman, informationsdirektör 031-335 76 75, 0705-11 76 75 Ulrika Stenson, IR-ansvarig 031-335 76 51, 0705-90 07 23 http://www.bure.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar